education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
ערכת מבחן (נוסח א') - שפת אם לכיתות ה'  -  תשע"ה
עיתוי מתאים להעברה : שליש אחרון של כיתה ה'
 

לדוברי עברית

 

 

 

1.  היערכות לקראת המבחן, העברתו בכיתה ובדיקת מחברות המבחן

 

 

 

 

 

 

 

2. ניתוח תוצאות המבחן באמצעות כלים לחישוב ומיפוי ציוני המיצ"ב הפנימי

בתי הספר מוזמנים לבחור באחד מכלֵי העזר הבאים לניתוח תוצאות המבחנים:

 

3.  נתונים ארציים המבוססים על התוצאות הארציות במיצ"ב החיצוני

 הערה: חשוב לזכור כי ההשוואה בין ציוני בית הספר לציוני קבוצות ההשוואה (נורמות) צריכה

            להיעשות בזהירות רבה, לאור ההבדלים באופן העברת מבחן פנימי והמיצ"ב החיצוני.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/01/2018    

עדכוני rss