education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
עברית כשפה שניה לתלמידים דוברי ערבית - הערכה ארצית מדגמית
 

עבור החברה דוברת הערבית בארץ, השפה העברית היא במעמד של שפה שנייה, דהיינו, שפה שאליה נחשפים בסביבה הרחבה מחוץ לכותלי בית הספר או היישוב ובהקשרים מגוונים של החיים.

השליטה בשפה העברית בהקשר המקומי חשובה ומאפשרת השתלבות קלה יותר בחברה הישראלית, בחיי היום יום, במוסדות ההשכלה הגבוהה ובשוק העבודה בארץ. לפיכך, חשוב שכל אזרחי המדינה ישלטו היטב בעברית וירכשו מיומנויות אורייניות כגון קרוא וכתוב, הבנת הנשמע ויכולת לדבר ולתקשר בעברית. בשל ההכרה בחשיבות השליטה בעברית בקרב האוכלוסיות דוברות הערבית בארץ, מקצוע העברית הוא מקצוע חובה בבתי ספר דוברי ערבית והוראה מתחילה בשלב מוקדם של בית הספר היסודי וממשיכה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.

מטרת ההערכה היא לעקוב לאורך זמן אחר היבטים שונים הקשורים בהוראת מקצוע העברית בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים דוברות הערבית. ההערכה מתמקדת בשני היבטים עיקריים – הישגים לימודיים וההקשר שבו מתקיימת הלמידה בבתי הספר. המבחן אינו מיועד להערכת תלמידים, כיתות או בתי-ספר מסוימים. לפיכך יפורסם דוח המתאר את הממצאים ברמה הארצית ולא ברמה בית-ספרית.  

כיתות ט'

בשנת הלימודים תש"ף נערכה הערכה ארצית מדגמית בקרב תלמידים הלומדים בכיתות ט' בבתי ספר דוברי ערבית בחודש פברואר 2020. ממצאי המחקר יפורסמו בהמשך.

בשנים הבאות המחקר מתוכנן להתקיים במחזוריות קבועה.

לפירוט על המחקר

כיתות ו'

לפירוט על המחקר

דוחות ארציים: תשע"ד - תשע"ח 

קישור לדוחות

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/09/2021    

עדכוני rss