education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
עברית כשפה שנייה לתלמידים דוברי ערבית - כיתות ט'
 

 מפרט המבחן - תש"ף

בשנת הלימודים תש"ף נערכה הערכה ארצית מדגמית בקרב תלמידים הלומדים בכיתות ט' בבתי ספר דוברי ערבית בחודש פברואר 2020. ממצאי המחקר יפורסמו בהמשך.

בשנים הבאות המחקר מתוכנן להתקיים במחזוריות קבועה. 

מטרת ההערכה היא ללמוד על רמת השליטה בשפה העברית של התלמידים דוברי הערבית ועל התנהלות לימודי העברית בבתי הספר.

בהערכה השתתף מדגם אקראי של כ-100 בתי ספר, ובכל בית ספר שעלה במדגם נדגמו באופן אקראי 44 תלמידים משכבת כיתות ט' בבית הספר.  המורים המלמדים עברית בבתי הספר שנדגמו התבקשו להשיב על שאלון אינטרנטי למורה.

כלי המחקר:

א.  מבחן הישגים ממוחשב הבודק את שליטתם של התלמידים במיומנויות שפה שונות: קריאה, כתיבה, הבנת הנשמע ודיבור. המבחן הועבר באמצעות מחשבים.

ב. שאלונים ממוחשבים לתלמידים ולמורי העברית בבית הספר: השאלונים עוסקים בעמדות כלפי לימוד השפה ובהיבטים של ההקשר הפדגוגי שבו הוראת תחום הדעת מתנהלת (למשל תהליכי ההוראה הנהוגים בכיתה, הפיתוח המקצועי של המורים בתחום ועוד).

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/10/2020    

עדכוני rss