education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
אקלים וסביבה פדגוגית בגני הילדים
עמדות גננות והורים בגני הילדים
 

החל משנת הלימודים תשע"ו החלה ראמ"ה בהעברת שני סקרים רחבי היקף בגיל הרך: סקר גננות וסקר הורים לילדים בגנים.

לחינוך איכותי בגיל הרך חשיבות מכרעת לעתידו של הילד ולהתפתחותו הרגשית, הלימודית והחברתית. תחום זה מקבל בשנים האחרונות תשומת לב מיוחדת, הן בקרב חוקרי חינוך והן בקרב קובעי מדיניות חינוך. מדינות רבות, ובהן ישראל, פועלות לשיפור החינוך בגיל הרך. מחקרים רבים מצביעים על כך שחינוך איכותי בגני הילדים מתאפיין באקלים חינוכי ופדגוגי מיטבי, נוסף על יחסים חיוביים בין כל באי הגן - הצוות החינוכי, הילדים והוריהם.  מכאן, שקיימת חשיבות רבה בקבלת מידע מקיף על האקלים החינוכי בגני הילדים בישראל ועל הצרכים הפדגוגיים הן של הגננות והן של הורי הילדים.

עד כה מדדה ראמ"ה את האקלים והסביבה הפדגוגית בבתי הספר בלבד. בשנת הלימודים תשע"ו הרחיבה ראמ"ה את המדידה ובחנה, נוסף על בתי הספר, גם את גני הילדים. הסקרים שנתוניהם מוצגים כאן מרחיבים ומשלימים את הממצאים העולים מסקרי האקלים והסביבה הפדגוגית בבתי הספר הנערכים במסגרת המיצ"ב אחת לשנה, ומשקפים תמונת מצב של מערכת החינוך לפי תפיסותיהם של התלמידים, המורים והמנהלים. עמדות הורים לתלמידים בבתי ספר נבדקות בסקר שנערך מדי שנתיים בקרב מדגם ארצי מייצג של הורים.

דוחות אלו נועדו לספק תמונת מצב מייצגת ובת השוואה בנוגע להיבטים שונים של האקלים החברתי והתהליכים הפדגוגיים בגנים, כפי שהם נתפסים בעיני מדגם ארצי מייצג של גננות ושל הורים לילדים בגנים לגילאי בני 3 עד 6 שנים בחינוך הרשמי. תמונת מצב זו תסייע בקבלת החלטות במערכת החינוך לצורך שיפורה המתמיד. סקרים אלו יועברו אחת למספר שנים לצורך מעקב אחר מגמות שינוי לאורך שנים.

בקרב שתי האוכלוסיות, הן ההורים והן הגננות, הסקרים הועברו בחודשים יוני- אוגוסט 2016 באמצעות הטלפון. ראיונות ההורים התקיימו באחת משש שפות (עברית, ערבית, רוסית, אמהרית, צרפתית ואנגלית), על פי בחירת המרואיין. ראיונות הגננות התקיימו בעברית או בערבית.

 תקציר - עמדות גננות והורים בגני הילדים

 תקציר - עמדות גננות והורים בגני הילדים

סקר גננות - תשע"ו

בסקר הגננות נסקרו בשנת תשע"ו 1,050 גננות (70% השבה), מהן 508 גננות המלמדות ילדים בגילאי 4-3 בגני "טרום חובה" או "טרום חובה וחובה" (73% השבה) ו- 538 גננות המלמדות ילדים בגילאי 6-5 בגני "חובה" (68% השבה).

 דוח - סקר גננות

 PDF

סקר הורים לילדים בגנים - תשע"ו

במסגרת הסקר להורים לילדים בגנים נסקרו 1,829 הורים (61% השבה), מהם 553 הורים לילדים בגילאי 4-3 (59% השבה), 633 הורים לילדים בגילאי 5-4 (63% השבה) ו-643 הורים לילדים בגילאי 6-5 (61% השבה).

 דוח - סקר הורים לילדים בגנים

 PDF

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/01/2023    

עדכוני rss