education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
גיאוגרפיה בכיתות ט' - הערכה ארצית מדגמית
 

המשוב הארצי המדגמי ב"גאוגרפיה – אדם וסביבה" נערך על ידי ראמ"ה בשנת הלימודים תשע"ד (2014). המחקר נערך בקרב תלמידי כיתות ט' במערכת החינוך הישראלית, ובקרב מורים ומנהלים.

המחקר עסק ב:

א) תוצרי הלמידה של תלמידי כיתות ט'. דהיינו, הישגיהם הלימודיים (שליטה בתכנים ובמיומנויות), תפיסותיהם הערכיות כלפי הסביבה, עמדותיהם כלפי תחום הדעת, והיבטים מוטיבציוניים.

ב) ההקשר הפדגוגי של לימודי הגאוגרפיה בחטיבת הביניים, ברמת הכיתה, ברמת בית הספר וברמת מערכת החינוך בכללותה.

כלי המחקר שבהם נעשה שימוש היו מבחני הישגים ממוחשבים ושאלונים לתלמידים, למורים לגאוגרפיה ולמנהלי בתי הספר. למסמך המסגרת המושגית של מבחני ההישגים במשוב הארצי בגאוגרפיה ראו: בעברית   ובערבית.

 תיאור המחקר וממצאיו מוגשים בדוח שלפניכם. הדוח כולל סקירה נרחבת על מטרות המחקר והאופן שבו נערך, על מבנה תחום הדעת, על הוראתו ולמידתו, על הישגי התלמידים, ועל היבטים ערכיים ומוטיבציוניים שלהם. כמו כן, מוצג מידע על ההקשרים הפדגוגיים הרחבים בהם מתקיימים לימודי הגאוגרפיה בחטיבות הביניים בישראל.

לדוח המלא של מחקר המשוב הארצי בגאוגרפיה תשע"ד (2014) ראו:

 דוח     דוח

לתקציר של מחקר המשוב הארצי בגאוגרפיה תשע"ד (2014) ראו:

 תקציר   תקציר

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/01/2023    

עדכוני rss