education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
סקר ניטור אלימות
 

תופעת האלימות בבתי הספר מהווה את אחת התופעות המרכזיות העומדות לסדר היום הציבורי באשר למערכת החינוך בישראל. לאור העיסוק הרב בסוגיה זו עלה צורך במהלך של ניטור רמת האלימות בבתי הספר על מנת לזהות מגמות של שינוי ושימור ברמת האלימות במערכת החינוך.

 

החל בשנת תשס"ט ואחת לשנתיים ראמ"ה ערכה סקר ניטור אלימות רחב היקף בקרב מדגם ארצי מייצג של תלמידי כיתות ד'-יא' במערכת החינוך.

השאלונים שהועברו בקרב התלמידים בדקו שורה של התנהגויות אלימות והתנהגות בסיכון בקרב התלמידים:  אלימות קשה, אלימות מתונה, אלימות חברתית, אלימות תוך שימוש באמצעי תקשורת דיגיטליים, אלימות מילולית, חבורות אלימות ומעשי בריונות, אלימות מינית, שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים, אלימות מצד הצוות וכלפי הצוות, הבאת נשק קר לבית הספר, אלימות בהסעות הבית ספריות, הימנעות מהגעה לבית הספר מחשש לפגיעה, תחושת מוגנות של התלמידים בבית הספר, מאמצי בית הספר במניעת אלימות.

פיתוח השאלונים שהועברו לתלמידים הם פרי עבודה של וועדת היגוי המורכבת מאנשי ראמ"ה, גורמים במשרד החינוך העוסקים בהתמודדות עם תופעת האלימות (שפ"י, מנהל חברה ונוער ואגפי הגיל) ומומחים מהאקדמיה.

 

מועד איסוף הנתונים האחרון: שנה"ל תשע"ט. מדובר בנתוני 2019, עוד טרם תקופת הקורונה ובימים אלה מתקיים סקר אקלים נרחב ונתוניו המעודכנים יוצגו בתום התהליך.

 

תשע"ט

ניטור רמת האלימות בבתי ספר לפי דיווחי תלמידים

 דוח ניטור אלימות  בבתי ספר לפי דיווחי תלמידים - תשע"ט         

 דוח ניטור אלימות בבתי ספר לפי דיווחי תלמידים - תשע"ט

 

 דוח ניטור אלימות בבתי ספר דוברי עברית, פיקוח ממלכתי וממ"ד, תשע"ט         

 דוח ניטור אלימות בבתי ספר דוברי עברית, פיקוח ממלכתי וממ"ד, תשע"ט

 

 דוח ניטור אלימות בבתי ספר דוברי ערבית בחלוקה לפי מגזרים, תשע"ט         

 דוח ניטור אלימות בבתי ספר דוברי ערבית בחלוקה לפי מגזרים, תשע"ט

 

 דוח ניטור אלימות בבתי ספר לפי מגדר, תשע"ט         

 דוח ניטור אלימות בבתי ספר לפי מגדר, תשע"ט

 

אלימות דיגיטלית בבתי ספר לפי דיווחי תלמידים

 דוח אלימות  דיגיטלית תשע"ט         

 דוח אלימות דיגיטלית תשע"ט

 

תשע"ז

דיווחי תלמידים

 דוח - דיווחי כלל התלמידים - תשע"ז          PDF

 תקציר - דיווחי כלל התלמידים - תשע"ז       PDF

 

תשע"ה

דיווחי תלמידים

 דוח - דיווחי כלל התלמידים - תשע"ה         

 דוח - דיווחי כלל התלמידים - תשע"ה

 

 תקציר - דיווחי כלל התלמידים - תשע"ה     

 תקציר - דיווחי כלל התלמידים - תשע"ה

 

 דוח - השוואה בין דיווחי תלמידים עפ"י מגזר בבתי-ספר דוברי ערבית - תשע"ה 

 דוח - השוואה בין דיווחי תלמידים עפ"י מגזר בבתי-ספר דוברי ערבית - תשע"ה

 

  דוח - השוואה עפ"י סוג הפיקוח בבתי-ספר דוברי עברית - תשע"ה

 דוח - השוואה עפ"י סוג הפיקוח בבתי ספר דוברי עברית - תשע"ה

 

דיווחי מורים

 דוח - תשע"ה

 דוח - תשע"ה

 

תשע"ג

 דוח - דיווחי כלל התלמידים תשס"ט - תשע"ג 

 תקציר - דיווחי כלל התלמידים תשס"ט - תשע"ג 

 

 דוח - דיווחי תלמידים על ניטור אלימות בחלוקה לפי מגדר - תשס"ט - תשע"ג

תשע"א ותשס"ט

תלמידים

תקציר- תשע"א ותשס"ט

תקציר - תשע"א ותשס"ט

 

מצגת - תשע"א ותשס"ט

מצגת - תשע"א ותשס"ט

 

דוח - תשע"א ותשס"ט

דוח - תשע"א ותשס"ט

 

מורים

 דוח - תשע"א ותשס"ט

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/01/2023    

עדכוני rss