education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מדע וטכנולוגיה בכיתות ו' - הערכה ארצית מדגמית
 

מדע וטכנולוגיה מהווים חלק מרכזי מהתרבות האנושית ומהמציאות היומיומית שלנו והם חיוניים לעצם קיומם והתפתחותם של האדם והחברה בעולם המודרני. לאור זאת עולה הצורך לפתח אוריינות מדעית וטכנולוגית לכלל אוכלוסיית התלמידים בכל המגזרים כחלק מההשכלה הכללית הנדרשת כיום ותידרש בעתיד. אוריינות זו מתייחסת להיבטים הבאים: ידע על העולם שסביבנו בהיבט מדעי וטכנולוגי; מיומנויות חשיבה ועשייה; ערכים, עמדות והתנהגויות.

 

מטרת ההערכה הארצית המדגמית היא ללמוד על רמת השליטה של בוגרי בתי הספר היסודיים בתכנים הרלוונטיים ובמיומנויות הנדרשות בהתאם לתוכנית הלימודים ולמדיניות משרד החינוך בתחום הדעת, וכן ללמוד על התנהלות לימודי המדע והטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים. 

בשנים הבאות המחקר מתוכנן להתקיים במחזוריות קבועה. פרטים יפורסמו בהמשך.

ההערכה תכלול:

·         מבחן ממוחשב לתלמידים: מבחן המעריך ידע מצטבר, מיומנויות מדעיות ואסטרטגיות חשיבה שהתלמידים רכשו במסגרת לימודי המדע והטכנולוגיה עד סוף כיתה ו', בהתאם לתוכנית הלימודים. המבחן יועבר באמצעות מחשבים שבוחנים חיצוניים יביאו עימם ביום המבחן.

·         שאלון לתלמיד: השאלון יכלול שאלות על עמדותיו ועל תפיסותיו של התלמיד כלפי תחום הדעת מדע וטכנולוגיה ולמידתו. השאלון יועבר אף הוא באמצעות מחשב בסמיכות למבחן.

·         שאלון מתוקשב למורה למדע וטכנולוגיה: שאלון זה מיועד למורים המלמדים מדע וטכנולוגיה בבתי הספר שיידגמו. השאלון יעסוק בתפיסות ובעמדות של המורה כלפי תחום הדעת מדע וטכנולוגיה ועוד. השאלון יועבר באמצעות האינטרנט.

·         שאלון מתוקשב למנהל: שאלון זה מיועד למנהלים של בתי הספר שיידגמו. השאלון יכלול שאלות על בית הספר, על המדיניות שלו בקשר לתחום המדע והטכנולוגיה, על המשאבים העומדים לרשותו לצורך זה ועוד. השאלון יועבר באמצעות האינטרנט.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/10/2020    

עדכוני rss