education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מדע וטכנולוגיה בכיתות ו' - הערכה ארצית מדגמית
 

מדע וטכנולוגיה מהווים חלק מרכזי מהתרבות האנושית ומהמציאות היומיומית שלנו והם חיוניים לעצם קיומם והתפתחותם של האדם והחברה בעולם המודרני. לאור זאת עולה הצורך לפתח אוריינות מדעית וטכנולוגית לכלל אוכלוסיית התלמידים בכל המגזרים כחלק מההשכלה הכללית הנדרשת כיום ותידרש בעתיד. אוריינות זו מתייחסת להיבטים הבאים: ידע על העולם שסביבנו בהיבט מדעי וטכנולוגי; מיומנויות חשיבה ועשייה; ערכים, עמדות והתנהגויות.

 

מטרת ההערכה הארצית המדגמית היא ללמוד על רמת השליטה של בוגרי בתי הספר היסודיים בתכנים הרלוונטיים ובמיומנויות הנדרשות בהתאם לתוכנית הלימודים ולמדיניות משרד החינוך בתחום הדעת, וכן ללמוד על התנהלות לימודי המדע והטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים. 

בשנת הלימודים תש"ף לא תתקיים הערכה ארצית מדגמית במדע וטכנולוגיה בכיתות ו'.  ההערכה מתוכננת להתקיים בשנת הלימודים תשפ"א.

ההערכה תכלול:

·         מבחן ממוחשב לתלמידים: מבחן המעריך ידע מצטבר, מיומנויות מדעיות ואסטרטגיות חשיבה שהתלמידים רכשו במסגרת לימודי המדע והטכנולוגיה עד סוף כיתה ו', בהתאם לתוכנית הלימודים. המבחן יועבר באמצעות מחשבים שבוחנים חיצוניים יביאו עימם ביום המבחן.

·         שאלון לתלמיד: השאלון יכלול שאלות על עמדותיו ועל תפיסותיו של התלמיד כלפי תחום הדעת מדע וטכנולוגיה ולמידתו. השאלון יועבר אף הוא באמצעות מחשב בסמיכות למבחן.

·         שאלון מתוקשב למורה למדע וטכנולוגיה: שאלון זה מיועד למורים המלמדים מדע וטכנולוגיה בבתי הספר שיידגמו. השאלון יעסוק בתפיסות ובעמדות של המורה כלפי תחום הדעת מדע וטכנולוגיה ועוד. השאלון יועבר באמצעות האינטרנט.

·         שאלון מתוקשב למנהל: שאלון זה מיועד למנהלים של בתי הספר שיידגמו. השאלון יכלול שאלות על בית הספר, על המדיניות שלו בקשר לתחום המדע והטכנולוגיה, על המשאבים העומדים לרשותו לצורך זה ועוד. השאלון יועבר באמצעות האינטרנט.

בהערכה ישתתף מדגם אקראי של כ-170 בתי ספר, ומכל בית ספר שיעלה במדגם יידגמו באופן אקראי כיתה אחת או שתיים משכבת כיתות ו' בבית הספר. לא תהיה אפשרות להחליף כיתה שנדגמה בכיתה אחרת. המורים המלמדים מדע וטכנולוגיה בבתי הספר שיידגמו יתבקשו להשיב על שאלון למורה, והמנהל יתבקש להשיב על שאלון למנהל. בתי הספר שיידגמו לצורך השתתפות בהערכה יקבלו הודעה על כך. המועד המדויק לקיום ההערכה יתואם ישירות עם כל בית ספר.

מפרט המשוב במדע וטכנולוגיה בכיתה ו' יתפרסם באתר זה. המפרט יכלול את התכנים ואת המיומנויות שיוערכו במסגרת המבחן.

הערכה ארצית מדגמית במדע וטכנולוגיה בכיתות ו'

 

מועד

ההערכה

אוכלוסיית המחקר

אופן

ההעברה

 

מבחן ההישגים והשאלון לתלמידים

המועדים יתפרסמו בהמשך

כיתות ו', אחת או שתיים, בכל בית ספר שיעלה במדגם

מבחן ממוחשב ואחריו שאלון ממוחשב המועברים בכיתה

 

השאלון למורים למדע וטכנולוגיה ולמנהל  

המועדים יתפרסמו בהמשך

כל המורים למדע ולטכנולוגיה בבית הספר שיעלה במדגם

 

שאלון אינטרנטי

 

דגשים הנוגעים להערכה:

  • ההשתתפות בהערכה היא חובה לכל בתי הספר שיעלו במדגם. אין אפשרות להחליף בית ספר או כיתות שנדגמו. כל תלמידי הכיתה שתעלה במדגם ישתתפו בהערכה.
  • כל מורי בית הספר המלמדים מדע וטכנולוגיה בכל בית ספר שיעלה במדגם ישתתפו בהערכה. מורים אלו יתבקשו להשיב על שאלון למורה שיועבר באמצעות האינטרנט.
  • כל מנהלי בתי הספר שיעלו במדגם ישתתפו בהערכה. מנהלים אלו יתבקשו להשיב על שאלון למנהל שיועבר באמצעות האינטרנט.
  • המבחן והשאלון לתלמידים יעברו באותו יום, במועד שייקבע עם בית הספר במסגרת המועדים שייקבעו בהמשך.
  • המבחן אינו מיועד להערכת תלמידים, כיתות או בתי ספר מסוימים. לפיכך יפורסם דוח המתאר את הממצאים ברמה הארצית ולא ברמה הבית-ספרית.
  • במבחנים אלה לא תיפתחנה כיתות מותאמות ולא תתאפשר הקראה לתלמידים.

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/03/2020    

עדכוני rss