education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
עמדות הורים לתלמידים בבתי הספר
 

תשע"ו

 תקציר: עמדות הורים כלפי מערכת החינוך - תשע"ו

 דוח: עמדות הורים כלפי מערכת החינוך - תשע"ו

 

 תקציר: עמדות הורים כלפי מערכת החינוך - תשע"ו

 דוח: עמדות הורים כלפי מערכת החינוך - תשע"ו

תשע"ד

 תקציר: עמדות הורים כלפי מערכת החינוך - תשע"ד

 דוח: עמדות הורים כלפי מערכת החינוך - תשע"ד

 

 תקציר: עמדות הורים כלפי מערכת החינוך - תשע"ד

 דוח: עמדות הורים כלפי מערכת החינוך - תשע"ד

 

 נספחים

 

בשנת הלימודים תשע"ד החלה ראמ"ה לנטר את עמדות הורי התלמידים כלפי מערכת החינוך והסביבה הלימודית של ילדיהם בבית הספר באמצעות סקר רחב היקף במדגם ארצי מייצג של הורים. הסקר נועד לשקף תמונת מצב מייצגת ובת השוואה (בין קבוצות אוכלוסייה ולאורך זמן), במגוון נושאים, כפי שהם נתפסים בעיני ההורים, כדי לסייע בקבלת החלטות במערכת החינוך. שאלון הסקר נבנה בשיתוף ועדה מקצועית שכללה נציגים ממשרד החינוך, מהאקדמיה ונציגי ההורים. סקר זה הוא הרחבה והשלמה לסקרי האקלים והסביבה הפדגוגית הנערכים במסגרת המיצ"ב אחת לשנה, ומשקפים תמונת מצב של מערכת החינוך לפי תפיסותיהם של התלמידים, המורים והמנהלים.

 

בשנת הלימודים תשע"ו הורחב סקר עמדות ההורים גם לאוכלוסיות נוספות: הורים לילדים בגנים והורי התלמידים בחינוך המיוחד. הסקר נערך בחודשים אפריל - יולי 2016 בקרב מדגם ארצי מייצג של הורים לתלמידים בכיתות א'-י"ב בבתי ספר בחינוך הרגיל בפיקוח הממלכתי והממלכתי-דתי. הסקר הועבר באמצעות הטלפון בשש שפות (עברית, ערבית, רוסית, אמהרית, צרפתית ואנגלית), כאשר המרואיין בחר את שפת הריאיון המתאימה לו. עבור רוב השאלות, ההורה התבקש לענות בהתייחס לבית הספר שבו לומד אחד מילדיו (אשר נדגם אקראית), בחלק קטן מהשאלות התבקשו ההורים להתייחס למערכת בכללותה. הסקר מבוסס על שאלונים שהועברו ל- 2,755 הורים (77% השבה). מתוכם: 1,042 הורים לתלמידים בכיתות א'-ו' (87% השבה), 914 הורים לתלמידים בכיתות ז'-ט' (76% השבה) ו- 799 הורים לתלמידים בכיתות י'-י"ב (67% השבה).

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/11/2019    

עדכוני rss