education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
עמדות הורים לתלמידים בבתי הספר
 

החל משנת הלימודים תשע"ד החלה ראמ"ה לנטר אחת לשנתיים את עמדות הורי התלמידים כלפי מערכת החינוך והסביבה הלימודית של ילדיהם בבית הספר באמצעות סקר רחב היקף במדגם ארצי מייצג של הורים. הסקר נועד לשקף תמונת מצב מייצגת ובת השוואה (בין קבוצות אוכלוסייה ולאורך זמן), במגוון נושאים, כפי שהם נתפסים בעיני ההורים, כדי לסייע בקבלת החלטות במערכת החינוך. השאלון נבנה בשיתוף ועדה מקצועית שכללה נציגים ממשרד החינוך, מהאקדמיה ונציגי ההורים. סקר זה הוא הרחבה והשלמה לסקרי האקלים והסביבה הפדגוגית המשקפים תמונת מצב של מערכת החינוך לפי תפיסותיהם של התלמידים, המורים והמנהלים.

תשפ"א

 תקציר: עמדות הורים כלפי מערכת החינוך – תשפ"א

 

 דוח: עמדות הורים כלפי מערכת החינוך - תשפ"א

 

 תקציר: עמדות הורים כלפי מערכת החינוך – תשפ"א

 

 דוח: עמדות הורים כלפי מערכת החינוך - תשפ"א

תשע"ח

 דוח: עמדות הורים כלפי מערכת החינוך - תשע"ח

 

 דוח: עמדות הורים כלפי מערכת החינוך - תשע"ח

 

תשע"ו

 תקציר: עמדות הורים עלפי מערכת החינוך - תשע"ו

 

 דוח: עמדות הורים כלפי מערכת החינוך - תשע"ו

 

 תקציר: עמדות הורים עלפי מערכת החינוך - תשע"ו

 

 דוח: עמדות הורים כלפי מערכת החינוך - תשע"ו

 

תשע"ד

 תקציר: עמדות הורים עלפי מערכת החינוך - תשע"ד

 

 דוח: עמדות הורים כלפי מערכת החינוך - תשע"ד

 

 תקציר: עמדות הורים עלפי מערכת החינוך - תשע"ד

 

 דוח: עמדות הורים כלפי מערכת החינוך - תשע"ד

 

 נספחים

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/01/2023    

עדכוני rss