education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
עמדות הורים כלפי מערכת החינוך בבתי ספר לחינוך מיוחד
 

 דוח בנושא עמדות הורים כלפי מערכת החינוך בבתי ספר לחינוך מיוחד - תשע"ו

 PDF 

 ממצאים עיקריים

 PDF 

בשנת תשע"ו החלה ראמ"ה לנטר את עמדות הורי התלמידים בבתי הספר בחינוך המיוחד.

בשנים האחרונות מתחדדת התפיסה שלפיה הצלחה של בתי ספר ושל מערכות חינוך בכלל תלויה לא רק בגורמים המעורבים ישירות במעשה החינוכי (תלמידים ואנשי צוות) אלא גם בבעלי עניין נוספים – בראשם הורי התלמידים ועימם הקהילה והחברה בכללותה. אין עוררין על החשיבות הרבה שיש להכרה ולהבנה של עמדות ההורים: ניטור עמדות ההורים מאפשר לשתפם בתהליכי קבלת החלטות ברמת המערכת. כמו כן, עמדות ההורים אינן נמצאות בהכרח בהלימה עם עמדות ילדיהם ועם עמדות צוות בית הספר ולפיכך תמונת המצב חסרה ללא ניטור עמדותיהם. ולבסוף, ניטור עמדות ההורים עשוי לעודד את שיתוף הפעולה בין בית הספר להורים, אשר הכרחי להשגת המטרות החינוכיות.

סקר זה הועבר למדגם מייצג של הורים לילדים בבתי ספר של החינוך המיוחד ועסק בנושאים מגוונים הקשורים למערכת החינוך בכלל כגון אקלים וסביבה פדגוגית ולהיבטים שונים הייחודיים למערכת החינוך המיוחד כגון המענה והטיפול הניתן לילד, ועדות ההשמה, הסעות וכד'. הסקר הועבר בחודשים אפריל- יולי 2016 בקרב הורים לתלמידים בבתי ספר בחינוך המיוחד הלומדים בכיתות א'-י"ב, הכוללים תלמידים בגילאי 21-6.

המידע המובא להלן מבוסס על שאלונים שהועברו ל - 1,843 הורים (61% השבה). מתוכם: 139 הורים לתלמידים בקבוצת גיל 8-6 (72% השבה), 455 הורים לתלמידים בקבוצת גיל 12-9 (64% השבה), 557 הורים לתלמידים בקבוצת גיל 15-13 (63% השבה) ו- 692 הורים לתלמידים בקבוצת גיל 16 ומעלה (57% השבה).

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/01/2020    

עדכוני rss