education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
כללי
 

המחקרים הבינלאומיים הם מחקרים שמשתתפות בהם מדינות רבות מכל רחבי העולם. מטרתם לאפשר השוואה בין הישגי תלמידים בתחומי דעת מרכזיים, ללמד על הקשר שבין הישגים לבין גורמים שונים, כגון עמדות התלמידים כלפי בית הספר וכלפי הלמידה, וכן לבחון את ההשפעות החברתיות, הכלכליות והתרבותיות של המדינה שבה נערך המחקר על ההישגים. תוצאות המחקרים מאפשרות אפוא להשוות בין מגזרים וקבוצות באוכלוסיית המדינה וכן בין מדינות.

 

בשנים האחרונות ישראל משתתפת בארבעה מחקרים שונים, הנערכים במחזוריות מדי כמה שנים. המחקרים מנוהלים על ידי שני ארגונים בינלאומיים: OECD (הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי), שבמסגרתו ישראל משתתפת במחקר PISA, ובמחקרי TALIS, ו-IEA (הארגון הבינלאומי להערכת הישגים בחינוך), שבמסגרתו ישראל משתתפת במחקרי PIRLS ו- TIMSS.  

 

הארגונים הבינלאומיים המופקדים על פיתוח המחקרים מעסיקים לשם כך גופים מקצועיים מן המובילים בתחום ההערכה והמדידה החינוכית. המבחנים והשאלונים נבנים בקפידה והם בעלי מהימנות ותוקף גבוהים. פיתוח המסגרת המושגית, חומרי המבחן והשאלונים נעשה בידי מומחים מכל העולם בתחומי התוכן שהמבחן עוסק בהם. בתהליך מורכב, הכולל שלבים רבים, חומרי המחקר  מותאמים לכל מדינה ומועברים בה למדגם של תלמידים. בארגון הבינלאומי מנתחים את תוצאות המחקר לצורך השוואות בינלאומיות, ובנוסף, בכל מדינה נערך ניתוח של התוצאות המקומיות לשם השוואה בין מגזרים ותת-קבוצות במדינה.

 

פירוט המחקרים:

 

       pirls       timss

 

 

TALIS בבתי הספר       TALIS בגני ילדים     

 

מידע נוסף:

 

ביצוע המחקרים בישראל

 

חשיבות ההשתתפות

 

היערכות לקראת השתתפות במחקר

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/05/2023    

עדכוני rss