education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
ביצוע המחקרים בישראל
 

בכל אחת מהמדינות המשתתפות במחקרים הבינלאומיים מוקם מרכז מחקר לאומי וממונה מנהל פרוייקט לאומי. בישראל - ראמ"ה, האמונה על ניהול המחקרים הבינלאומיים, מהווה את מרכז המחקר הלאומי. מנהלי המחקר בראמ"ה נמצאים בקשר מתמיד עם הארגון הבינלאומי בכל שלבי התאמתו של המחקר לישראל. תהליך זה כולל השתתפות בהחלטה על התכנים שייכללו במבחן, תרגום מדוקדק של השאלות (לעברית ולערבית) והתאמתן לישראל, דגימת בתי הספר והכיתות המשתתפות במחקר, הכנת המבחנים והשאלונים, העברתם בבתי הספר הנבחרים, ציינון המבחנים והעברת חומרי הגלם אל הארגון הבינלאומי. תוצאות המחקר מפורטות בדוח המסכם את תוצאות המחקר בישראל ובדוח המסכם את תוצאותיהן של כלל המדינות שהשתתפו במחקר (מופק ע"י הארגון הבינלאומי). קישורים לדוחות בינלאומיים ולאומיים אפשר למצוא באתר זה (בדפי המחקרים השונים).

 

 

 

חזרה לדף:  "אודות המבחנים הבינלאומיים"

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/05/2023    

עדכוני rss