education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 חשיבות ההשתתפות
 

תוצאות המחקרים מספקות מידע מהימן על מערכת החינוך בישראל בפרספקטיבה בינלאומית, לאורך זמן. המידע המתקבל מהמבחנים עשוי להיות בעל חשיבות רבה בעבור קובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות בארץ, היכולים לעמוד באמצעותו על נקודות החולשה והחוזק של מגזרים וקבוצות שונות בתוך ישראל וכן של מערכת החינוך בישראל בהשוואה למערכות חינוך אחרות בעולם.

 

התכנים הנכללים במבחנים וסוגי המיומנויות הנדרשים לפתרון השאלות נקבעים ע"י מומחים בעלי שם עולמי בתחומי הידע השונים. מחקרים אלה משקפים אפוא את הלך הרוח העדכני בתחומי הדעת במערכות החינוך בעולם, ומאירים את סדרי העדיפויות של קובעי המדיניות במדינות השונות. אף שהחומר הנכלל במבחנים אינו תואם במלואו את תכניות הלימודים בישראל, המסקנות העולות ממחקרים מסוג זה עשויות לסייע לקובעי המדיניות במערכת החינוך בכל הנוגע לעדכון תכניות הלימודים על פי הגישות המשתקפות במבחנים עצמם, לקבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים ועוד.

 

חזרה לדף:  "אודות המחקרים הבינלאומיים"

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/05/2023    

עדכוני rss