education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
היערכות לקראת השתתפות במחקר
 

 

 

אין צורך בהיערכות מיוחדת לקראת השתתפותם של התלמידים הנדגמים במחקר. ההשתתפות נועדה לשקף את רמת שליטתם בתחום הדעת הנבדק, מתוך הכרה כי בכל מדינה ומדינה ההוראה והלמידה נעשות על פי תכנית לימודים שונה. לעורכי המחקרים ברור כי תכנית זו אינה תואמת במלואה את הנושאים הנבדקים במבחנים השונים, ויש התייחסות לכך בסיכום ממצאי המחקר.

 

התלמידים המשתתפים במחקר הם מדגם מייצג של כלל בתי הספר במדינה נתונה, אשר ברובם אינם משתתפים במחקר וממילא אינם לומדים באופן ייחודי או מכוון לקראת השתתפות בו. על כן, כדי לעמוד על רמת השליטה האמִתית בתחום הדעת כפי שהיא בכלל בתי הספר, אין צורך ואין זה ראוי שהתלמידים המשתתפים במחקר יתכוננו לקראתו או ילמדו במרוכז או במכוון לקראת ההשתתפות בו. לשון אחר, הכנה מיוחדת לקראת הבחינה תיצור הטיה בהערכת רמת השליטה של כלל המדינה בתחום הדעת הנבדק, ואף עלולה לפגוע במהלך התקין של ההוראה ולגרום לבזבוז זמן הוראה יקר.

 

עם זאת, כדי שהתוצאות לא יציירו תמונה מעוותת של הישגי התלמידים ומערכת החינוך בישראל, חשוב מאוד לוודא שהתלמידים יתייחסו למבחן ברצינות. ההכנה היחידה הנדרשת היא אפוא הסברה למורים ולתלמידים המשתתפים במחקר בדבר מהותו וחשיבות הביצוע התקין בו, ופנייה לתלמידים לעשות מאמץ כן ורציני להשיב על השאלות כמיטב יכולתם.

 

יש לזכור כי המחקר לא נועד להעריך את התלמיד היחיד ואף לא את בית הספר. הציונים ושאר המשתנים הנאספים מדוּוחים רק ברמת המדינה ותת-קבוצות בתוכה, ולא ברמת התלמיד היחיד, הכיתה, או בית הספר. תלמידים שונים באותה כיתה עשויים לקבל מִקבצים שונים של שאלות, והדבר מונע מסירת ציונים בני השוואה לתלמידים השונים (כל תלמיד עשוי להיבחן על חומר שונה מזה שעמיתו נבחן עליו).

 

חזרה לדף:  "אודות המבחנים הבינלאומיים"

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/05/2023    

עדכוני rss