education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
PIRLS
Progress in International Reading Literacy Study
 

מחקר PIRLS הוא אחד ממחקרי הארגון הבינלאומי להערכת הישגים בחינוך (ה- IEA). מחקר זה בודק אוריינות קריאה בקרב מדגם של תלמידי כיתות ד'. המחקר מתמקד בבחינת מיומנויות הבנת הנקרא, השגת יעדי קריאה, התנהגויות ועמדות כלפי קריאה, וזאת באמצעות שימוש במטלות קריאה המשקפות מגוון תהליכי קריאה ובשאלונים המופנים לתלמיד, להורה, למורה ולמנהל. המחקר בוחן את מגמות השינוי באוריינות שפתית לאורך השנים, בין מחקר אחד למשנהו, ונערך במחזוריות של אחת לחמש שנים.

ישראל השתתפה בכל מחזורי המחקר החל מהמחזור הראשון שנערך בשנת 2001. עד מחקר 2016 המבחן הועבר לתלמידים כמבחן מודפס, ובמחקר פירלס 2016 התווסף למבחן המודפס מבחן משלים - e-PIRLS, הבודק את אוריינות הקריאה הדיגיטלית של התלמידים. החל ממחקר פירלס 2021 המחקר יועבר כולו באופן ממוחשב.

פירלס 2021

המחקר העיקרי של פירלס 2021 התקיים ברוב המדינות המשתתפות בשנת 2021. מדינות שלא הצליחו להשתתף במחקר במועד המקורי כתוצאה ממשבר הקורונה יכולות להשתתף בו בשנת 2022. מדינת ישראל היא אחת מהן והמחקר העיקרי ייערך בישראל בחודשים מאי-יוני 2022.

למחקר העיקרי של פירלס יידגמו כ־200 בתי ספר. בכל בית ספר שיידגם, תידגם באופן אקראי כיתה ד אחת שתיבחן במבחן ממוחשב.

במסגרת המחקר יועברו לתלמידים מבחנים, וכן יועברו שאלונים לתלמידים הנבחנים, למוריהם, להוריהם ולמנהלי בתי הספר שיידגמו.

קישור למסגרת המושגית של מחקר פירלס 2021

ממצאים ממחקרים קודמים:

 

שאלות לדוגמה ממחקרים קודמים:

לחץ כאן

 

קישורים:

 

IEA ארגון

PIRLS מחקר

PIRLS אנצקלופדיה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/09/2022    

עדכוני rss