education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
PIRLS
Progress in International Reading Literacy Study
 

חדש!

פורסם פרק 8 בדוח פירלס 2016: אודות הסביבה הביתית, החינוך בגיל הרך ועמדות ההורים

מחקר PIRLS הוא אחד ממחקרי הארגון הבינלאומי להערכת הישגים בחינוך (ה- IEA). מחקר זה בודק אוריינות קריאה בקרב מדגם של תלמידי כיתות ד'. המחקר מתמקד בבחינת מיומנויות הבנת הנקרא, השגת יעדי קריאה, התנהגויות ועמדות כלפי קריאה, וזאת באמצעות שימוש במטלות קריאה המשקפות מגוון תהליכי קריאה ובשאלונים המופנים לתלמיד, להורה, למורה ולמנהל. המחקר בוחן את מגמות השינוי באוריינות שפתית לאורך השנים, בין מחקר אחד למשנהו, ונערך במחזוריות של אחת לחמש שנים.

ישראל השתתפה בכל מחזורי המחקר החל מהמחזור הראשון שנערך בשנת 2001. עד מחקר 2016 המבחן הועבר לתלמידים כמבחן מודפס, ובמחקר פירלס 2016 התווסף למבחן המודפס מבחן משלים - e-PIRLS, הבודק את אוריינות הקריאה הדיגיטלית של התלמידים. החל ממחקר פירלס 2021 המחקר יועברו כולו באופן ממוחשב.

פירלס 2021

בשנת הלימודים תשפ"א ייערך מחקר פירלס 2021. בתש"פ ייערך מחקר החלוץ המקדים את מחקר פירלס 2021. בעבור השתתפות במחקר החלוץ יידגמו כ-40 בתי ספר, ובכל בית ספר שיידגם, תידגמנה באופן אקראי שתי כיתות ד'. ישראל תשתתף ב-2021 במחקר פירלס הדיגיטלי אשר יועבר כולו לתלמידים באמצעות המחשב.

התלמידים שיידגמו יענו על מבחן הישגים שיכלול קטעי קריאה מידעיים וקטעי קריאה ספרותיים. לבדיקת אוריינות הקריאה הדיגיטלית, התלמידים יענו על קטעי קריאה מידעיים וחיפוש מידע בסביבה המדמה אינטרנט. התלמידים ישיבו גם על שאלון רקע. מנהלי בתי הספר שיידגמו, מורי השפה בכיתות שיידגמו והורי התלמידים בכיתות אלו יענו גם כן על שאלונים. 

קישור למסגרת המושגית של מחקר פירלס 2021

ממצאים ממחקרים קודמים:

 

שאלות לדוגמה ממחקרים קודמים:

לחץ כאן

 

קישורים:

 

IEA ארגון

PIRLS מחקר

PIRLS אנצקלופדיה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/11/2020    

עדכוני rss