education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
TIMSS
Trends in International Mathematics and Science Study  
 

מחקר TIMSS הוא אחד ממחקרי הארגון הבינלאומי להערכת הישגים בחינוך ה-IEA. המחקר בוחן את רמת השליטה של תלמידי כיתות ח' בתחומי המתמטיקה והמדעים, תוך התייחסות לתכנית הלימודים המיועדת, המופעלת והמושגת בכל אחת מהמדינות המשתתפות. המחקר מאפשר מעקב אחר מגמות ההתקדמות לאורך זמן בכל מדינה (השוואה בין השנים השונות שבהן מועבר המבחן), וכן השוואה בין המדינות המשתתפות. המחקר הוא מחקר אורך מחזורי הנערך אחת לארבע שנים. 

טימס 2019

מחקר טימס 2019 התקיים בישראל במהלך חודש מאי 2019 בשנה"ל התשע"ט. המחקר היה במתכונת ממוחשבת והועבר באמצעות מחשבים במדגם של בתי הספר שהשתתפו בו. זהו מחזור המחקר הראשון בו הועבר המבחן במתכונת ממוחשבת. מחקר החלוץ נערך במאי 2018.

עבור המחקר נדגמו כ-170 בתי ספר, ומכל אחד מהם נדגמה באופן אקראי כיתה ח' אחת שנבחנה במבחן במתכונת ממוחשבת. בשליש מבתי ספר אלו נדגמה כיתה נוספת אשר נבחנה במתכונת מבחן בנייר ובעיפרון (מבחן מודפס). התלמידים שנדגמו השיבו על מבחן ושאלון רקע. מנהלי בתי הספר ומורי המתמטיקה והמדעים בכיתות שנדגמו השיבו על שאלונים. נתוני המחקר יתפרסמו בדצמבר 2020.  

מסגרות מושגיות - טימס 2019

קישור למסגרת המושגית של טימס 2019 באתר IEA

 

קישור למסגרת המושגית של טימס 2019 - תרגום לעברית

 

ממצאים ממחקרים קודמים:

 

 

שאלות לדוגמה ממחקרים קודמים:

 

לחץ כאן

קישורים:

IEA ארגון

TIMSS מחקר

TIMSS אנציקלופדיה

 

     

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/09/2019    

עדכוני rss