education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
TIMSS
Trends in International Mathematics and Science Study  
 

מחקר TIMSS הוא אחד ממחקרי הארגון הבינלאומי להערכת הישגים בחינוך ה-IEA. המחקר בוחן את רמת השליטה של תלמידי כיתות ח' בתחומי המתמטיקה והמדעים, תוך התייחסות לתכנית הלימודים המיועדת, המופעלת והמושגת בכל אחת מהמדינות המשתתפות. המחקר מאפשר מעקב אחר מגמות ההתקדמות לאורך זמן בכל מדינה (השוואה בין השנים השונות שבהן מועבר המבחן), וכן השוואה בין המדינות המשתתפות. המחקר הוא מחקר אורך מחזורי הנערך אחת לארבע שנים.  

טימס 2023

בשנת הלימודים 2023 ייערך מחזור המחקר השביעי של מחקר טימס, ובשנת הלימודים תשפ"ב נערך מחקר החלוץ. מחקר החלוץ נערך בישראל בחודשים אפריל-מאי 2022 והוא היה במתכונת ממוחשבת והועבר באמצעות מחשבים לכל התלמידים המשתתפים במחקר. המחקר העיקרי של טימס ייערך בישראל בחודשים אפריל-מאי 2023.

במחקר העיקרי של טימס יידגמו כ־200 בתי ספר, ובכל בית ספר תידגם באופן אקראי כיתה ח'. במסגרת המחקר יועברו לתלמידים מבחנים, וכן יועברו שאלונים לתלמידים הנבחנים, למוריהם ולמנהלי בתי הספר שיידגמו.

ממצאי מחקר טימס 2019

קישור לנתוני מחקר טימס 2019

 

ממצאי מחקר טימס לאורך השנים:

 

 

 

שאלות לדוגמה ממחקרים קודמים:

 

לחץ כאן

קישורים:

IEA ארגון

TIMSS מחקר

TIMSS אנציקלופדיה

 

     

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/11/2022    

עדכוני rss