education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
PIRLS 2011
 

בשנת 2011 נערך מחקר פירלס בכ-50 מדינות ברחבי העולם ובהן ישראל. בישראל השתתפו במחקר כ-5,000 תלמידים שנדגמו באופן אקראי בכ-150 בתי ספר (כיתה בכל בית ספר).

פרסומים בישראל

 דוח פירלס 2011 דוח פירלס 2011

 

 תקציר פירלס 2011 

 

 מצגת טימס ופירלס 2011

 

 מדרג הישגים - פירלס 2011

 

 הדגימה ושיעורי ההשתתפות - טימס ופירלס 2011

פרסומים בינלאומיים

דוח מלא

אנציקלופדיה (תיאור המדינות המשתתפות)

דוח טכני

מסגרת המחקר

 

המסגרת המושגית של המחקר

מקור באנגלית

תרגום לעברית

תרגום לערבית

קישור

קישור

קישור

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/12/2020    

עדכוני rss