education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
PIRLS 2016
 

מחקר פירלס 2016 נערך בישראל במהלך החודשים מאי-יוני 2016, בקרב מדגם ארצי מייצג של 4,041 תלמידי כיתות ד' מ-159 בתי-ספר (דוברי עברית בפיקוח הממלכתי והממלכתי-דתי ודוברי ערבית). בכל בית-ספר נדגמה באופן אקראי כיתה אחת מבין כיתות ד' בבית-הספר. התלמידים שנדגמו השיבו על מבחן המעריך את אוריינות הקריאה ומילאו שאלון רקע, ואילו מנהל בית הספר, מורה השפה של התלמידים שנדגמו והורי התלמידים השיבו על שאלוני רקע.

במחזור המחקר הנוכחי לראשונה הורחב המחקר, ולמבחן פירלס (PIRLS) שבדק אוריינות קריאה מסורתית נוסף מבחן אי-פירלס (ePIRLS) שבדק אוריינות קריאה דיגיטלית.

מבחן פירלס העריך את הקריאה של טקסטים משתי סוגות – מידעיים וספרותיים – וזאת באמצעות חוברות מבחן מודפסות, והשתתפו בו 50 מדינות. מבחן אי-פירלס העריך קריאה של טקסטים מידעיים בסביבה ממוחשבת המדמה את סביבת האינטרנט, והשתתפו בו 14 מדינות.

פרסומים בישראל

  תקציר פירלס 2016 

  דוח פירלס 2016 

 

 פרק 1: מבוא

 פרק 2: המסגרת המושגית במחקר ותכנית הלימודים בשפת-אם בישראל

 פרק 3: שיטת המחקר

 פרק 4: ההישגים בקריאה של טקסטים מודפסים

 פרק 5: ההישגים בקריאה בסביבה ממוחשבת

 פרק 6: עמדות התלמידים כלפי קריאה

 פרק 7: המורים המלמדים קריאה

 פרק 8: הסביבה הביתית, חינוך בגיל הרך ועמדות ההורים  

 

  מצגת פירלס 2016

 

שאלות לדוגמה:

קישור לשאלות ממבחן פירלס וממבחן אי-פירלס

 

המסגרת המושגית של המחקר:

מקור באנגלית - קישור

תרגום לעברית - קישור

תרגום לערבית - קישור 

 

פרסומים בינלאומיים:

ממצאי המחקר:     PIRLS       ePIRLS    

אנציקלופדיה

דוח טכני

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/12/2020    

עדכוני rss