education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
פיזה 2012
 

מחקר פיזה נערך על ידי הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי ה-OECD, במחזוריות של אחת ל-3 שנים. מטרת המחקר היא לבדוק באיזו מידה תלמידים בני 15 "מוכנים לחיים הבוגרים" - רכשו כלי חשיבה כלליים והבנה באופן המאפשר התמודדות טובה ויעילה עם סביבתם. המחקר בישראל נערך בחודש מרץ 2012 בקרב מדגם מייצג של 5,055 תלמידים, רובם לומדים בכיתה י'.


המחקר בודק, באופן קבוע, את רמת האוריינות בשלושה תחומי אוריינות – מתמטיקה, קריאה ומדעים. במחקר פיזה 2012 הושם דגש על אוריינות מתמטיקה. בנוסף, ישראל נבחנה לראשונה באמצעות מחשב באוריינות מתמטיקה, באוריינות קריאה דיגיטלית ובפתרון בעיות. במחזור זה ישראל השתתפה גם בתחום אוריינות פיננסית. 

 

במחקר הועברו לצד מבחני האוריינות גם שאלוני רקע, עמדות ותפיסות של תלמידים בנוגע לנושאים העומדים במרכז המחקר. במסגרת שאלונים אלו נכלל שאלון העוסק באמצעי תקשוב.  


דוחות - פרסומים ישראליים

 

 דוח פיזה 2012

 דוח פיזה 2012

 

 דוח בנושא תלמידים ומחשבים

 דוח בנושא תלמידים ומחשבים

 

 

תקצירים - מחקר פיזה 2012

 

הישגים בקריאה, במדעים ובמתמטיקה - תקציר

ההישגים במיומנויות פתרון בעיות - תקציר

ההישגים באוריינות פיננסית - תקציר

תלמידים ומחשבים - תקציר

 

מצגות:

 

מצגת - ממצאים ראשונים ממחקר פיזה 2012

 

 מצגת - פתרון בעיות

 

 

מסגרות מושגיות:

 

קישור למסגרות מושגיות

 

 

פרסומים בינלאומיים:

 

אתר המחקר

 

קישור לדוח הבינלאומי בנושא תלמידים ומחשבים באתר ה-OECD

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/05/2023    

עדכוני rss