education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מחקר פיזה 2018
 

מחקר פיזה 2018 נערך בישראל במהלך חודש מרץ 2018. לצורך ביצוע המחקר נדגמו באופן אקראי כ-200 בתי ספר. בכל בית-ספר נדגמו באופן אקראי כ-50 תלמידים, מכלל הכיתות והשכבות בבית הספר. התלמידים שנדגמו, השיבו על מבחן ושאלון רקע, ומנהל בית הספר שנדגם השיב על שאלון. מחקר פיזה הוא מחקר ממוחשב במלואו - הן המבחנים והן שאלוני הרקע הועברו באופן ממוחשב.

המחקר בדק את שלושת תחומי האוריינות (מדעים, קריאה ומתמטיקה) עם דגש על תחום אוריינות הקריאה. בתחום זה ההערכה הייתה אדפטיבית. לצד שלושה תחומים קבועים אלו, נבדק במחקר תחום אורח: מיומנויות גלובאליות (Global Competence), בו מוערכות המיומנויות של תלמידים להתמודד בהקשרים מגוונים מבחינה תרבותית ועוד (פרק בנושא יפורסם בהמשך).

פרסומים בישראל

 דוח פיזה 2018            דוח פיזה 2018

 עיקרי הממצאים            עיקרי הממצאים

 

 מוכנות בתי הספר לשילוב פדגוגיה מקוונת - נתוני ישראל מפיזה 2018

 

שאלות לדוגמה

 תיאור ואפיון של שאלות לדוגמה בתחום אוריינות קריאה - בעברית

 תיאור ואפיון של שאלות לדוגמה בתחום אוריינות קריאה - בערבית

השאלות כפי שהופיעו במבחן הממוחשב:

 

תרגום לעברית

תרגום לערבית

ראפה-נוי

קישור

קישור

פורום תרנגולות

קישור

קישור

חלב פרה  

קישור

קישור

 

שאלונים לדוגמה

 

תרגום לעברית

תרגום לערבית

שאלון רקע לתלמיד

קישור

קישור

שאלון תקשוב לתלמיד

קישור

קישור

שאלון למנהל

קישור

-

 

אתר המחקר הבינלאומי

קישור לאתר המחקר הבינלאומי

מסגרות מושגיות

 

אוריינות קריאה

אוריינות מדעים

אוריינות מתמטיקה

מקור באנגלית

קישור

תרגום לעברית

קישור

קישור

קישור

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/05/2020    

עדכוני rss