education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מחקר פיזה 2018
 

מחקר פיזה 2018 נערך בישראל במהלך חודש מרץ 2018. לצורך ביצוע המחקר נדגמו באופן אקראי כ-200 בתי ספר. בכל בית-ספר נדגמו באופן אקראי כ-50 תלמידים, מכלל הכיתות והשכבות בבית הספר. התלמידים שנדגמו, השיבו על מבחן ושאלון רקע, ומנהל בית הספר שנדגם השיב על שאלון. מחקר פיזה הוא מחקר ממוחשב במלואו - הן המבחנים והן שאלוני הרקע הועברו באופן ממוחשב.

המחקר בדק את שלושת תחומי האוריינות (מדעים, קריאה ומתמטיקה) עם דגש על תחום אוריינות הקריאה. בתחום זה ההערכה הייתה אדפטיבית. לצד שלושה תחומים קבועים אלו, נבדק במחקר תחום אורח: כישורים גלובאליים (Global Competence), בו מוערכות המיומנויות של תלמידים להתמודד בהקשרים מגוונים מבחינה תרבותית ועוד.

פרסומים בישראל

דוח פיזה 2018

 דוח פיזה 2018            דוח פיזה 2018

 עיקרי הממצאים            עיקרי הממצאים

תפיסות התלמידים לגבי החיים הבית-ספריים - פיזה 2018

  דוח תפיסות התלמידים לגבי החיים הבית-ספריים - פיזה 2018

 דוח תפיסות התלמידים לגבי החיים הבית-ספריים - פיזה 2018

כישורים גלובליים - פיזה 2018

המאה ה-21 מאופיינת בעולם מגוון ועתיר קשרי גומלין, בו כוחות רבים – כלכליים, תרבותיים, דמוגרפיים וסביבתיים – מעצבים את חייהם של תלמידים המתבגרים בעולם זה. תלמידים במאה ה-21 נדרשים ללמוד לא רק כיצד לתפקד כחלק מעולם גלובלי, אלא גם כיצד להעריך את חשיבות הגיוון וההבדלים הבין-תרבותיים וליהנות מהם.

כישורים גלובליים אינם יכולת או מיומנות ספציפית, אלא צירוף של ארבעה רכיבים: ידע, מיומנויות (קוגניטיביות וחברתיות-רגשיות), עמדות וערכים – המיושמים בהצלחה באינטראקציות עם בני אדם הנתפסים כמגיעים מרקע תרבותי שונה, ובמעורבות של הפרט בסוגיות גלובליות. רכישת המיומנויות והעמדות הנחוצים ליישום ארבעת הרכיבים היא תהליך הנמשך לאורך כל החיים, ואין נקודה מוגדרת בזמן בה אדם הופך למיומן בתחום זה. מחקר פיזה מעריך היכן בתהליך נמצאים התלמידים בני ה-15, והאם בתי הספר שלהם יעילים בתמיכה בפיתוח רכיבים אלה.

 דוח כישורים גלובליים            דוח כישורים גלובליים

 עיקרי הממצאים                   עיקרי הממצאים

יחידות מבחן לדוגמה - כישורים גלובליים

 יחידות מבחן לדוגמה בתחום כישורים גלובליים - בעברית

 יחידות מבחן לדוגמה בתחום כישורים גלובליים - בערבית

 

מוכנות בתי הספר לשילוב פדגוגיה מקוונת

 מוכנות בתי הספר לשילוב פדגוגיה מקוונת - נתוני ישראל מפיזה 2018

שאלות לדוגמה - תחום קריאה 

 תיאור ואפיון של שאלות לדוגמה בתחום אוריינות קריאה - בעברית

 תיאור ואפיון של שאלות לדוגמה בתחום אוריינות קריאה - בערבית

השאלות כפי שהופיעו במבחן הממוחשב:

 

תרגום לעברית

תרגום לערבית

ראפה-נוי

קישור

קישור

פורום תרנגולות

קישור

קישור

חלב פרה  

קישור

קישור

 

שאלונים לדוגמה

 

תרגום לעברית

תרגום לערבית

שאלון רקע לתלמיד

קישור

קישור

שאלון תקשוב לתלמיד

קישור

קישור

שאלון למנהל

קישור

-

 

אתר המחקר הבינלאומי

קישור לאתר המחקר הבינלאומי

מסגרות מושגיות

 

אוריינות קריאה

אוריינות מדעים

אוריינות מתמטיקה

מקור באנגלית

קישור

תרגום לעברית

קישור

קישור

קישור

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/12/2022    

עדכוני rss