education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
TALIS בבתי-ספר
 
 

מחקר טאליס  (TALIS - Teaching and Learning International Survey)

מחקר טאליס הינו מחקר בין-לאומי הנערך על-ידי ארגון ה-OECD. המחקר מתמקד בסגלי הוראה ומנהלים ובודק תפיסות של מורים ומנהלים בנוגע להוראה ולמידה, פרקטיקות הוראה בכיתה והתפתחותם המקצועית של המורים. המידע נאסף באמצעות שאלונים שמועברים למורים ולמנהלים בבתי הספר.

המחקר מאפשר ללמוד על ההבדלים בין מדינות מבחינת המדיניות החינוכית ופרקטיקות ההוראה, ועל השפעתה של המדיניות החינוכית על התפתחותם המקצועית של מנהלים ומורים ועל סביבת הלמידה של בתי הספר. מחקר טאליס הראשון נערך בשנת 2008. ישראל הצטרפה למחזור טאליס השני שנערך בשנת 2013 והשתתפה גם במחזור השני של המחקר שנערך בשנת 2018.

טאליס 2024

מדינת ישראל תשתתף בשנת 2024 במחקר טאליס ובשנת הלימודים התשפ"ג ייערך מחקר החלוץ המקדים את מחקר טאליס 2024.

מחקר החלוץ ייערך בישראל בחודש פברואר 2023 ויועבר בכ-30 בתי ספר שבהם לומדים תלמידים בשכבות הגיל ז', ח' ו/או ט', ובכלל זה בתי ספר יסודיים (כיתות א'-ח'), חטיבות ביניים וחטיבות עליונות (כיתות ט'-י"ב). בכל בית ספר שיידגם, יידגמו באופן אקראי 20 מורים שיתבקשו למלא שאלונים מקוונים המיועדים למורים, וגם המנהלים בבתי ספר אלו יענו על שאלון למנהלים.

 

 

טאליס 2018  

נתוני מחקר טאליס 2018  

טאליס 2013

לפירוט לחץ כאן

קישורים:

קישור לאתר המחקר הבינלאומי

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/05/2023    

עדכוני rss