education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
TALIS בבתי-ספר
 
 

מחקר טאליס  (TALIS - Teaching and Learning International Survey)

מחקר טאליס הינו מחקר בין-לאומי הנערך על-ידי ארגון ה-OECD. המחקר מתמקד בסגלי הוראה ומנהלים ובודק תפיסות של מורים ומנהלים בנוגע להוראה ולמידה, פרקטיקות הוראה בכיתה והתפתחותם המקצועית של המורים. המידע נאסף באמצעות שאלונים שמועברים למורים ולמנהלים בבתי הספר.

המחקר מאפשר ללמוד על ההבדלים בין מדינות מבחינת המדיניות החינוכית ופרקטיקות ההוראה, ועל השפעתה של המדיניות החינוכית על התפתחותם המקצועית של מנהלים ומורים ועל סביבת הלמידה של בתי הספר. מחקר טאליס הראשון נערך בשנת 2008. ישראל הצטרפה למחזור טאליס השני שנערך בשנת 2013 והשתתפה גם במחקר טאליס 2018. 

טאליס 2018

חדש! פורסם דוח מעודכן הכולל פרקים חדשים - ספטמבר 2020  

נתוני מחקר טאליס 2018  

טאליס 2013

לפירוט לחץ כאן

קישורים:

קישור לאתר המחקר הבינלאומי

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/12/2020    

עדכוני rss