education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
TALIS בגני ילדים
 

מחקר טאליס בגני הילדים  (TALIS Starting Strong Survey)

מחקר טאליס בגני הילדים הינו מחקר בין-לאומי חדש שנערך לראשונה בשנת 2018. המחקר נערך מטעם ארגון ה-OECD ומתמקד בצוותי החינוך בגני הילדים (גנים לילדים בגילאי  5-3). המחקר מאפשר ללמוד על ההבדלים בין מדינות מבחינת המדיניות החינוכית בשלב החינוך הקדם-יסודי, על ההכשרה המקצועית וההתפתחות המקצועית של צוותי החינוך בגנים, על המוטיבציה והאטרקטיביות של המקצוע, על התפיסות בנוגע להליך החינוכי בגן ועל איכות הטיפול והלמידה במסגרות חינוך אלו ועוד. בתשע"ח נערך מחקר טאליס בגני הילדים 2018. במחקר זה השתתפו כ-420 גני ילדים. הצוות החינוכי בכל גן שנדגם השיב על שאלונים מודפסים. 

פרסומים בישראל: 

 ברושור - תובנות נבחרות מהמחקר בישראל

סדרת מסמכים קצרים - זרקור על הצוות המסייע בגני ילדים

 פרופיל דמוגרפי, השכלה פורמלית והכשרה לעבודה עם ילדים

 התפתחות מקצועית: השתתפות, צרכים, חסמים, תמיכה ועידוד

 תנאי העסקה, גורמי עקה, סיבות לעזיבת המקצוע ושביעות רצון

 

סדרת מפגשים עם מטה האגף לחינוך קדם-יסודי במשרד החינוך (2021):

 דמוגרפיה, השכלה פורמאלית, הכשרה לתפקיד והתפתחות מקצועית 

 תנאי העסקה וסביבת עבודה, חסמים, תעדוף להשקעה ושביעות רצון 

 פרקטיקות ודרכי פעולה, אמונות מקצועיות והקשר ביניהן

 

דוח המחקר

 ממצאים נבחרים     ממצאים נבחרים

 

 הדוח המלא            הדוח המלא

 

 פתח דבר

 פרק 1:  מערכת החינוך לגיל הרך בישראל ובמדינות שהשתתפו במחקר

 פרק 2: שיטת המחקר וביצוע המחקר בישראל

 פרק 3: תמצית המסגרת המושגית ורקע מחקרי

 פרק 4: מאפייני רקע דמוגרפיים

 פרק 5: פרקטיקות ודרכי עבודה

 פרק 6: אמונות מקצועיות

 פרק 7: השכלה פורמלית, הכשרה לעבודה עם ילדים ופיתוח מקצועי

 פרק 8: תנאי ההעסקה ותנאי העבודה

 פרק 9: חסמים לסביבת גן איכותית וסדרי עדיפויות להשקעה בגנים

 פרק 10: נספח לוחות

 

 

פרסומים בינלאומיים:

קישור לאתר מחקר טאליס בגני הילדים

 

מסגרת מושגית

 מסגרת מושגית

שאלונים לדוגמה

 שאלון לגננת - תרגום לעברית 

 שאלון לגננת - תרגום לערבית

 שאלון לצוות הגן - תרגום לעברית  

 שאלון לצוות הגן - תרגום לערבית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/04/2022    

עדכוני rss