education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מחקר טאליס בגיל הרך (TALIS Starting Strong Survey)
 

מחקר טאליס בגיל הרך הינו מחקר בין-לאומי שנערך לראשונה בשנת 2018. המחקר נערך מטעם ארגון ה-OECD ומתמקד בצוותי החינוך במסגרות לגיל הרך (ילדים בגילאי לידה עד 6). המחקר מאפשר ללמוד על ההבדלים בין מדינות מבחינת המדיניות החינוכית בשלב החינוך הקדם-יסודי, על ההכשרה המקצועית וההתפתחות המקצועית של צוותי החינוך בגנים, על המוטיבציה והאטרקטיביות של המקצוע, על התפיסות בנוגע להליך החינוכי בגן ועל איכות הטיפול והלמידה במסגרות חינוך אלו ועוד.

ישראל השתתפה במחזור המחקר שהתקיים בשנת 2018 ומתכננת להשתתף במחקר שייערך בשנת 2024.

טאליס בגיל הרך 2018

ישראל תשתתף במחזור מחקר טאליס בגיל הרך השני, שיתקיים בשנת 2024.

בשנת הלימודים הקרובה, תשפ"ג, ייערך מחקר החלוץ (פיילוט) במהלך החודשים פברואר-מרץ 2023 וישתתפו בו כ-60  מסגרות (גנים ומעונות). בכל מסגרת שתידגם להשתתף במחקר כלל הצוות החינוכי יתבקש להשיב על שאלונים מקוונים.

פרסומים בישראל: 

דוח מחקר טאליס בגני ילדים 2018

 ממצאים נבחרים     ממצאים נבחרים

 

 הדוח המלא            הדוח המלא

 

 פתח דבר

 פרק 1:  מערכת החינוך לגיל הרך בישראל ובמדינות שהשתתפו במחקר

 פרק 2: שיטת המחקר וביצוע המחקר בישראל

 פרק 3: תמצית המסגרת המושגית ורקע מחקרי

 פרק 4: מאפייני רקע דמוגרפיים

 פרק 5: פרקטיקות ודרכי עבודה

 פרק 6: אמונות מקצועיות

 פרק 7: השכלה פורמלית, הכשרה לעבודה עם ילדים ופיתוח מקצועי

 פרק 8: תנאי ההעסקה ותנאי העבודה

 פרק 9: חסמים לסביבת גן איכותית וסדרי עדיפויות להשקעה בגנים

 פרק 10: נספח לוחות

 ברושור - תובנות נבחרות מהמחקר בישראל

מסגרת מושגית

 מסגרת מושגית

שאלונים לדוגמה

 שאלון לגננת - תרגום לעברית 

 שאלון לגננת - תרגום לערבית

 שאלון לצוות הגן - תרגום לעברית  

 שאלון לצוות הגן - תרגום לערבית

סדרת מסמכים קצרים - זרקור על הצוות המסייע בגני ילדים

 פרופיל דמוגרפי, השכלה פורמלית והכשרה לעבודה עם ילדים

 התפתחות מקצועית: השתתפות, צרכים, חסמים, תמיכה ועידוד

 תנאי העסקה, גורמי עקה, סיבות לעזיבת המקצוע ושביעות רצון

סדרת מפגשים עם מטה האגף לחינוך קדם-יסודי במשרד החינוך (2021):

 דמוגרפיה, השכלה פורמאלית, הכשרה לתפקיד והתפתחות מקצועית 

 תנאי העסקה וסביבת עבודה, חסמים, תעדוף להשקעה ושביעות רצון 

 פרקטיקות ודרכי פעולה, אמונות מקצועיות והקשר ביניהן

פרסומים בינלאומיים:

קישור לאתר מחקר טאליס בגני הילדים

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/05/2023    

עדכוני rss