education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מחקר טימס - פריטים ושאלונים לדוגמה
 

השימוש בפריטים מותר למטרות הוראה ולמידה בכתה או במסגרת פעילות בית הספר בלבד. השימוש בפריטים אינו מותר לכל מטרה אחרת, ובכלל זה מטרה מחקרית או מסחרית, ללא קבלת רשות מראמ"ה ומארגון ה-IEA.

פריטים לדוגמה ממחקר טימס 2019

פריטים בעברית

פריטים בערבית

מדעים

 קישור

 קישור

מתמטיקה

 קישור

 קישור

שאלונים ממחקר טימס 2019

תרגום לעברית

תרגום לערבית

שאלון לתלמיד

 קישור

 קישור

שאלון למורה למדעים

 קישור

 קישור

שאלון למורה למתמטיקה

 קישור

 קישור

שאלון למנהל

 קישור

 קישור

 

פריטים לדוגמה ממחקרי טימס 2011, 2015 

פריטים

 ומחוונים ממחקר טימס 2011 באנגלית

מחוונים ממחקר טימס  2015 באנגלית

פריטים

 ממחקרי 2011 ו-2015 בעברית

פריטים

 ממחקרי 2011 ו-2015 בערבית

מדעים

 קישור

 קישור

 קישור  

 

 קישור 

 

מתמטיקה

  קישור 

 קישור

 קישור 

 

 קישור 

 

 
 

שאלונים לדוגמה ממחקר טימס 2015

מקור באנגלית

תרגום לעברית

תרגום לערבית

שאלון לתלמיד

 קישור 

 קישור 

 קישור 

שאלון למורה למדעים

 קישור

 קישור

 קישור 

שאלון למורה למתמטיקה

 קישור

 קישור

 קישור

שאלון למנהל

 קישור

 קישור

 קישור

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/05/2021    

עדכוני rss