education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מחקר טאליס 2018 בבתי ספר
 

מחקר טאליס הינו מחקר בין-לאומי הנערך על-ידי ארגון ה-OECD. המחקר מתמקד בסגלי הוראה ומנהלים ובודק תפיסות של מורים ומנהלים בנוגע להוראה ולמידה, פרקטיקות הוראה בכיתה והתפתחותם המקצועית של המורים. המידע נאסף באמצעות שאלונים שמועברים למורים ולמנהלים בבתי הספר.

המחקר בישראל נערך בחודשים מרץ-אפריל 2018, בקרב מדגם מייצג של כ-200 בתי ספר, שבהם לומדים תלמידים בשכבות גיל ז', ח' ו/או ט', ובכלל זה בתי ספר יסודיים א'-ח', חטיבות ביניים וחטיבות עליונות ט'-י"ב. בכל אחד מבתי ספר אלו מנהלי בתי הספר שנדגמו השיבו על שאלון למנהל וכ-20 מורים מקרב מורי כיתות ז'-ט' בבית הספר השיבו על שאלון למורה. 

ארגון ה-OECD פרסם את ממצאי המחקר בשני כרכים: הכרך הראשון, "מורים ומנהלים כלומדים לאורך החיים", פורסם ביוני 2019 ועסק בהיבטים הנוגעים לידע ולמיומנויות של מורים ומנהלים ובהתמקצעות שלהם. הכרך השני, "הוראה וניהול כמקצועות מוערכים", פורסם במרץ 2020 והתמקד ביוקרה של המקצועות, בהזדמנויות הקריירה, בתרבות שיתופית, אחריותיות ואוטונומיה.

בדוח המורחב והמעודכן המוצג מטה פרוסים ההיבטים המרכזיים משני הכרכים גם יחד. נתוני ישראל מוצגים בהרחבה תוך השוואה למדינות השונות שהשתתפו במחקר. כמו כן, הממצאים מוצגים על-פי מאפייני המורים והמנהלים (מגדר, גיל, וותק בהוראה וכו'), מאפייני בתי הספר ובפילוח למגזרי שפה. 

פרסומים בישראל

תקציר

 תקציר כרך 1  

 תקציר כרך 2 

דוח

 דוח טאליס 2018     

פרקים

 פתח דבר

 פרק 1: שיטת המחקר וביצוע המחקר בישראל

 פרק 2: פרופיל המורים והמנהלים ומשרות ההוראה והניהול 

 פרק 3: הרכב התלמידים בבית הספר

 פרק 4: האקלים הבית ספרי 

 פרק 5: הבחירה בהוראה כקריירה וגורמי המשיכה למקצוע  

 פרק 6: שביעות הרצון של המורים והיוקרה שהחברה מייחסת למקצוע 

 פרק 7: הכשרה ומוכנות להוראה 

 פרק 8: תחושת מסוגלות וחוללות עצמית 

 פרק 9: פרקטיקות הוראה והערכה 

 פרק 10: פיתוח מקצועי  

 פרק 11: שיתוף פעולה בין מורים 

 פרק 12: מתן משוב למורים 

 פרק 13: היקף עבודה והוראה 

 פרק 14: חוויית לחץ בעבודה, נשירה ועזיבת המקצוע 

 פרק 15: חסמים להוראה איכותית וחשיבות ההשקעה בחינוך  

 פרק 16: התמיכה המוענקת למורים בראשית דרכם  

 פרק 17: ריכוז ממצאים בהיבטים נבחרים 

 פרק 18: נספחים 

שילוב תקשוב בהוראה

  שילוב תקשוב בהוראה - ממצאים נבחרים ממחקר טאליס 2018 

 

 ברושור - שילוב תקשוב בהוראה - מחקר טאליס 2018 

 

רוצה לדעת עוד על מחקר טאליס?

 ברושור - 12 תובנות נבחרות ממחקר טאליס 2018 בישראל

פרסומים בינלאומיים

 סרטון של OECD על מחקר טאליס 2018

 

קישור לאתר מחקר טאליס

מסגרת מושגית

 מסגרת מושגית

שאלונים לדוגמה

 שאלון למנהל - תרגום לעברית

 שאלון למנהל - תרגום לערבית

 שאלון למורה - תרגום לעברית

 שאלון למורה - תרגום לערבית

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/04/2022    

עדכוני rss