education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

על הכיסוי הקוריקולרי במחקר טימס (2019), על היקף השעות המוקצות להוראת המתמטיקה והמדעים במדינות שהשתתפו במחקר, ועל הקשר ביניהם לבין הישגים לימודיים בתחומי הדעת.

 

מחקר טימס מאפשר לבחון מנקודת מבט בין-לאומית הן את מידת ההתאמה בין הפריטים במבחני ההישגים ובין תוכניות הלימודים במתמטיקה ומדעים (קרי, כיסוי קוריקולרי) והן את היקף השעות המוקצות להוראת המתמטיקה והמדעים בכל אחת מן המדינות שמשתתפות במחקר. זאת ועוד, ניתן לבחון אם קיימים קשרים בין היבטים אלו של כיסוי קוריקולרי והיקף השעות המוקצות להוראת תחומי הדעת ובין הישגי התלמידים במתמטיקה ובמדעים ברמה הבין-לאומית.

להלן מסמך בנושא מידת ההתאמה בין תוכניות הלימודים במדינות השונות בתחומי הדעת מתמטיקה ומדעים ובין פריטי המבחנים במחקר טימס (2019), על היקף השעות המוקצות להוראת המתמטיקה והמדעים במדינות אלו, ועל הקשר ביניהם לבין הישגים לימודיים בתחומי הדעת.

 מסמך

 מסמך

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/09/2022    

עדכוני rss