education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
ייעוד, עקרונות מנחים ופעילויות
 

ייעודה של ראמ"ה

ייעודה של הרשות הוא לתרום לשיפור מערכת החינוך באמצעות:

 • העמדת מערך מדידה והערכה אפקטיבי שהוא חלק בלתי-נפרד מהתהליך הלימודי;
 • פיתוח מגוון של כלי הערכה לניטור שוטף של התפתחות מערכת החינוך ולהערכת התקדמותן של תכניות חינוכיות;
 • הנחיה מקצועית והדרכה של כל העוסקים במדידה ובהערכה במערכת החינוך;
 • העמדת ממצאים הנתמכים על ידי נתונים וכלי ניתוח מדעיים לרשותם של מקבלי ההחלטות במערכת החינוך, לרשות חוקרים ובעלי עניין מהאקדמיה ולרשותו של כלל הציבור;
 • סיוע בעיצוב מדיניות חינוך לאומית בהסתמך על ממצאים ועל עובדות.

 

עקרונות מקצועיים מנחים

ראמ"ה שואפת לפעול כארגון רלוונטי, אובייקטיבי, שקוף ואיכותי, כמוסבר להלן:

 • רלוונטיות הרשות משתקפת בכך שתוצריה שופכים אור על נושאים שהם חשובים לצרכנים השונים של הרשות ומקדמים את מטרותיה.
 • האובייקטיביות מתבטאת בכך שהתהליכים והתוצרים של ראמ"ה מונעים על ידי שיקולים ענייניים ובלתי תלויים, תוך הפעלת בקרה פנימית ושמירה על עצמאות מקצועית ומנהלית.
 • השקיפות של הרשות מתבטאת בהצגה פתוחה וידידותית של ממצאיה ושל השיטות שהיא משתמשת בהן, בכפיפות למגבלות החוק, למהימנות המידע ולשמירה על צנעת הפרט.
 • איכות תוצריה של הרשות נובעת מהקפדה בלתי מתפשרת על מקצועיות גבוהה ביותר. הרשות תפתח "מדדי איכות" אשר יצביעו על תוקף כלי ההערכה וישקפו את המידה שבה המידע שנאסף באמצעותם מאתר באופן נכון את התופעה שהוא מתאר או מודד. כמוכן תפתח הרשות כלים ושיטות אשר יאפשרו להפגיש מקורות מידע שונים – שמקורם בפעולות שונות וממדינות שונות – כדי להגדיל את ערכו ואת משמעותו של המידע אודות מערכת החינוך.

פעילויות

הנושאים הבאים נכללים בתחום אחריותה של ראמ"ה, ומטופלים על ידה תוך שמירה על קשר הדוק עם האגפים השונים במשרד החינוך:

 

הנושא המוביל

דוגמאות לנושאי משנה

 

 • מבחנים בהיקף רחב, שאלונים וסקרים

פיתוח מבדקי אוריינות ומיומנויות יסוד; מבחני מיצ"ב ומבחני החמ"ד; מחקרים בינלאומיים; מבחנים לאוכלוסיות מיוחדות; מבחנים, מבדקים ושאלונים שיוגדרו מעת לעת.

 

 • מדידה והערכה מעצבת בשירות הלמידה

בניית מאגרי משימות; בניית כלים להערכה מעצבת לשירות המורה.

 

 • מחקר ופיתוח

פיתוח מתודולוגיות וכלים סטטיסטיים לשיפור התהליכים של בניית הבחינות וצינונן; פיתוח מאגר של כלי הערכה מגוונים.

 

 • דיווח לציבור והעמדת מאגרי מידע ונתונים לרשותו

העמדת מאגרי נתונים ומאגרי מידע ארציים לרשות הציבור וקהל החוקרים.

 

 • הנחיית המערכת בנוגע להשתלמויות והדרכתה בתחום של הערכה ומדידה

 

    

תכנון הכשרה בנושאי הערכה ומדידה של רכזי הערכה בית-ספריים, מורים ומנהלים ובעלי תפקידים במחוזות וברשויות.

 

 

 • הערכת פרויקטים והתערבויות חינוכיות

 

 

 

 

 • פיתוח כלים להערכת סגלי הוראה                                         

 

 

 

הערכת פרויקטים בעלי היקף ארצי רחב כגון הערכת התכנית 'למידה משמעותית', התכנית לקידום מתמטיקה ועוד.

 

פיתוח כלים להערכת מורים, מנהלים ובעלי תפקידים אחרים בבתי הספר היסודיים ובבתי הספר העל-יסודיים

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/08/2021    

עדכוני rss