education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
טיוטת חוק הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, התש"ע - 2010
 

הקדמה

מדינת ישראל חייבת להבטיח לאזרחיה כי ענייני המדינה ינוהלו על-פי מיטב ומירב הידע העדכני בכל תחום, ובפרט בשירותים החברתיים (בריאות, רווחה, חינוך). ניהול כזה מחייב לקבל החלטות ולפעול על-בסיס נתונים מוכחים.


למדידה והערכה בתחום החינוך חשיבות רבה בכך שהן מספקות תובנות מחקריות יישומיות לקברניטי מערכת החינוך ולכלל המערכת, שיש בהן כדי לסייע בקידום היעדים המרכזיים בתחום החינוך וביניהם: קידום ההישגים, צמצום פערים, קידום אקלים בית-ספרי מיטבי וצמצום תופעת האלימות. 


לצורך ביצוע המחקר וההערכה בחינוך בישראל, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) הוקמה במאי 2005 כיחידת סמך במשרד החינוך, וזאת מתוקף החלטת ממשלה מ-2004. ראמ"ה חרתה על דגלה, מיומה הראשון, את המוטו "מדידה בשירות למידה" - מדידה המשלבת הערכה פנימית (פנים בית-ספרית) וחיצונית. זוהי תרבות ארגונית, שבה המדידה הינה אמצעי חינוכי לשיפור הלמידה ולא מטרה לעצמה.


ראמ"ה עוסקת בבנייה ובהעמדה של כלי הערכה ומדידה לכלל המערכת, ובכלל זה מבחני המיצ"ב (מבחני הישגים) ושאלוני האקלים והסביבה הפדגוגית המתלווים אליהם, המבחנים הבינלאומיים, הערכת פרויקטים חינוכיים לאומיים ועוד. מבחני ההישגים והשאלונים עוסקים בעשייה ובפעילות החינוכית במטרה לשפרה.


הצעת החוק החדשה באה לעגן בחוק את עבודת הראמ"ה ולהבטיח את עצמאותה המחקרית ואת עצמאות הפרסומים שלה. החוק המוצע מפרט את תפקידי ראמ"ה, כמי שאמונה על קיומו של מערך עצמאי למדידה ולהערכה במערכת החינוך, והגוף המשמש כגוף המוביל והמנחה המקצועי של מערכת החינוך בתחומים אלה.

טיוטת הצעת חוק ראמ"ה:

קישור לטיוטת הצעת חוק ראמ"ה

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/07/2015    

עדכוני rss