education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכה בית-ספרית בשנה"ל תשפ"ג
 
 

השנה תתקיים במערכת החינוך הערכה חיצונית בית-ספרית של מיומנויות שפה (לתלמידי כיתות ד' וח'), לצד סקרי אקלים שייערכו בכשליש מבתי הספר. בנוסף, ראמ"ה מעמידה לרשות בתי הספר שורה של כלים לצורכי הערכה פנימית.

המערך נבנה על מנת לאפשר לבתי הספר לקבל תמונת מצב מהימנה ותקפה על החוזקות והחולשות של המוסד ולסייע למנהלים להחליט במה למקד את תשומת הלב הניהולית, ובאלו מענים חינוכיים כדאי להשקיע. הצורך במדידה זו מקבל משנה תוקף לנוכח החלתה ההדרגתית של התכנית להרחבת הגמישות הניהולית במערכת החינוך (תכנית גפ"ן).

  • תלמידי כיתות ד' בכלל בתי-הספר ישתתפו בהערכה חיצונית באוריינות שפת-אם. הערכה זו נועדה להעריך את רמת השליטה של תלמידי כיתה ד' במיומנויות השפה ותבדוק הבנת הנקרא וידע לשוני.  לפירוט לחץ כאן
  • תלמידי כיתות ח' בכלל בתי-הספר ישתתפו בהערכה חיצונית באוריינות שפת-אם. המבחן יבדוק מיומנויות אורייניות המשותפות לדיסציפלינות שונות. לפירוט לחץ כאן
  • תלמידים, מורים ומנהלים של כשליש מבתי הספר ישתתפו בסקרי אקלים וסביבה פדגוגית. הסקרים יועברו באופן מתוקשב ויושם בהם דגש על אקלים חינוכי בבית הספר, סביבה פדגוגית ומיומנויות רגשיות-חברתיות. סקרי עובדי ההוראה יעסקו במגוון נושאים, בהם שביעות רצון, חסמים, הכשרה ועוד. לפירוט לחץ כאן

 מועדי המבחנים והסקרים

מבחנים

  • 24/1/23 - מבחן באוריינות שפת-אם (עברית וערבית) לתלמידי כיתות ח'
  • 30/1/23 - מבחן באוריינות שפת-אם עברית לתלמידי כיתות ד' בפיקוח ממלכתי וממלכתי-דתי
  • 1/2/23  - מבחן באוריינות שפת-אם ערבית לתלמידי כיתות ד'
  • 8/2/23 - מבחן בשפת אם בעברית לתלמידי כיתות ד' בפיקוח חרדי ובתי ספר של חב"ד ותתמ"ד (שיבחנו בנוסח החרדי)

סקרי אקלים

  •  ינואר-מרץ 2023 – סקר אקלים לתלמידי כיתות ה'-י"א (סקר מתוקשב)
  • ינואר-מרץ 2023 – סקר אקלים למורים (סקר מתוקשב)
  • מרץ-אפריל 2023 – סקר אקלים למנהלים (סקר ממוחשב)

שאלות ותשובות

מה יהיה מודל ההערכה בשנים הבאות?

אנו מבינים את הצורך בתכנון ארוך טווח של מערך הלמידה וההוראה. עד מחצית חודש דצמבר בכוונתנו לפרסם תוכנית הערכה לשלוש שנות הלימודים הבאות (תשפ"ד-תשפ"ו). זאת, לאור המסקנות של הוועדות והצוותים המקצועיים שפעלו בעבר. 

האם ניתן לבצע הערכה פנימית במקום הערכה חיצונית?

ניתן לבצע הערכה פנימית בכל שלב, ללא קשר להערכה החיצונית. ראמ"ה מעמידה לרשותך קטלוג דיגיטלי של כלי הערכה שונים, אשר נועדו לאפשר לך ולצוות בית הספר לקבל תמונה על התקדמות הלמידה והאקלים, וליצור מענים אישיים, קבוצתיים או כיתתיים התואמים את התקדמותם של התלמידים. ניתן לעיין בקטלוג המלא, לבחון את כלי ההערכה המומלצים לתחילת השנה ולעיין במסמך המלצות להערכה פנימית שהכנו בעבורך. רכזי ההערכה בבית הספר ערוכים לסייע לך, ואנו נציג להם ולמורים כלים חדשים במהלך השנה.

למי ניתן לפנות?

לשאלות של בתי ספר בנושא מילוי הטופס המקוון ובנושא היערכות למבחן  החיצוני והעברתו  - אפשר לפנות לחברת "טלדור" (הזכיינית לתפעול המבחן) בטלפון: 1-599-501-100 שלוחה 1.

בנושאים אחרים אפשר לפנות למשרדי ראמ"ה בטלפון: 073-3937777 בדוא"ל: rama@education.gov.il

 

 

ועדות משנים קודמות בנושא הערכה בית-ספרית

קישור לדוחות הוועדות בנושא הערכה בית-ספרית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/11/2022    

עדכוני rss