education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
"תמונת מצב": מודל חדש להערכה בית-ספרית
 
 

מודל חדש להערכה בית ספרית

הערכה חיצונית של בתי ספר ושל מערכות חינוך נהוגה ברובן המוחלט של המדינות המפותחות בעולם. הערכה זו מאפשרת מעקב שיטתי ותקף אחר עבודת בתי הספר, זיהוי פערים בין רצוי למצוי והקצאת משאבים מושכלת. הערכה במסגרת המבחנים והסקרים של המיצ"ב נהוגה מזה כ- 15 שנה בישראל ומהווה מסד נתונים חשוב לתהליכים של אחריותיות וקבלת החלטות ברמות שונות, מהרמה הבית-ספרית ועד הרמה המערכתית.

בשנים האחרונות גברה הפגיעה בשגרת ההוראה והלמידה בבתי הספר כתוצאה מהכנות אינטנסיביות לקראת מבחני המיצ"ב. לצד הפגיעה בשגרת הלמידה, הלחץ שהופעל על בתי הספר בעקבות תוצאות המבחנים ופרסומם בציבור הוביל לתופעות שליליות נוספות, כגון הסטת משאבים מבתי ספר, מדרגות כיתה ומתחומי דעת שאינם נבחנים אל התלמידים הנבחנים, הפניית יתר של תלמידים להיבחנות בכיתות מותאמות ועוד.

במקביל, גברו הקולות הקוראים לבחינה מחודשת של ההחלטה לפרסם את ציוני המיצ"ב לציבור וכן קריאה לבחון מחדש את מודל ההערכה החיצונית של בתי הספר. בעקבות כך הוקם ביוני 2019 צוות מקצועי בראשות מנכ"ל משרד החינוך מר שמואל אבואב ומנכ"לית ראמ"ה ד"ר חגית גליקמן, שבחן את הנושא באופן מקיף ומעמיק.

עם סיום עבודתו של הצוות המקצועי, גובש מודל הערכה חדש שעיקריו הם: חיזוק תהליכי הערכה פנימיים כחלק מהשגרה הבית-ספרית, עדכון מתכונת ההערכה החיצונית, דגש על שימוש מושכל בנתוני הערכה ומתן מענים מותאמים לתוצאות ההערכה. 

במסמך להלן מפורט מודל ההערכה החדש ותהליך יישומו העתידי.

הבהרה: בשל משבר הקורונה, יישום המודל נדחה ופרטים יימסרו בהמשך.

 מודל חדש להערכה בית ספרית: "תמונת מצב"  

 

אודות מודל המיצ"ב עד שנה"ל תשע"ט 

לפירוט אודות מודל המיצ"ב עד שנה"ל תשע"ט

 

דוחות  

 דוח הצוות המקצועי לבחינת נושא הערכה בית-ספרית, 2019 

  דוח וועדת הערכה של בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים, 2014

 דוח הוועדה המקצועית בנושא מדיניות הפרסום של ציוני המיצ"ב ברמת בתי-ספר, 2008

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/01/2021    

עדכוני rss