education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
אקלים וסביבה פדגוגית - תשפ"ב
 

דוחות ארציים - תשפ"ב

שנה"ל תשפ"ב היא השנה הראשונה בה הועבר סקר האקלים והסביבה הפדגוגית המעודכן כחלק ממודל הערכה בית ספרית בשם 'תמונת מצב'. הסקר הועבר לכ-560,000 תלמידי כיתות ה'-י"א בחודשים נובמבר 2021-מאי 2022 והנתונים שנאספו מפורסמים ב'דוח אקלים וסביבה פדגוגית תשפ"ב'. דוח זה הוא הראשון שמציג נתוני אקלים וסביבה פדגוגית לאחר פרוץ משבר הקורונה והוא אינו כולל השוואות לשנים קודמות.

במקביל לדוח זה נאספו נתונים מדגמיים של סקר אקלים וסביבה פדגוגית במתכונתו הישנה, המאפשרים השוואות לשנים קודמות במדדים מסכמים נבחרים. נתונים אלו מפורסמים בדוח בשם 'נתוני אקלים וסביבה פדגוגית תשע"ב-תשפ"ב: סקר מדגמי'.

בנוסף פורסם גם דוח אינטגרטיבי שמציג את נתוני שני הדוחות ממבט על – 'אקלים וסביבה פדגוגית במערכת החינוך: עיקרי הממצאים ממבט על נתוני תשפ"ב בהשוואה לנתוני עבר'.

עיקרי הממצאים ממבט על: נתוני תשפ"ב בהשוואה לעבר

 עיקרי הממצאים ממבט על: נתוני תשפ"ב בהשוואה לעבר

 עיקרי הממצאים ממבט על: נתוני תשפ"ב בהשוואה לעבר

 

נתוני אקלים וסביבה פדגוגית - דוח ארצי לשנה"ל תשפ"ב

 אקלים וסביבה פדגוגית תשפ"ב

 אקלים וסביבה פדגוגית תשפ"ב

נספחים

כלל בתי-ספר לפי שפה

 נספח - נתוני תלמידים - בתי ספר דוברי עברית ודוברי ערבית

בתי-ספר דוברי עברית לפי פיקוח

 נספח - נתוני תלמידים - בתי ספר דוברי עברית לפי פיקוח

בתי-ספר דוברי ערבית לפי מגזר

 נספח - נתוני תלמידים - בתי ספר דוברי ערבית לפי מגזר

בתי-ספר לפי רקע חברתי כלכלי

 נספח - נתוני תלמידים - לפי רקע חברתי כלכלי 

בתי-ספר לפי מגדר

 נספח - נתוני תלמידים - לפי מגדר

 

דוח אקלים וסביבה פדגוגית תשע"ב -תשפ"ב: סקר מדגמי

 אקלים וסביבה פדגוגית תשע"ב-תשפ"ב: סקר מדגמי

 אקלים וסביבה פדגוגית תשע"ב-תשפ"ב: סקר מדגמי

נספחים

כלל בתי-ספר לפי שפה

 נספח - נתוני תלמידים - בתי ספר דוברי עברית ודוברי ערבית

בתי-ספר לפי מגדר

 נספח - נתוני תלמידים - לפי מגדר

 

דוח בית-ספרי לדוגמה - תשפ"ב

 דוח בית ספרי לדוגמה - חט"ע דובר עברית  

 דוח בית ספרי לדוגמה – יסודי א'-ו' דובר ערבית

 מסמך נלווה לקריאת הדוח הבית ספרי

 

קישור לדוחות משנים קודמות

קישור לדוחות אקלים וסביבה פדגוגית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/01/2023    

עדכוני rss