education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית 
 

סקרי אקלים וסביבה פדגוגית עוסקים בטווח רחב של נושאים מחיי בית הספר המשקפים את מגוון התהליכים החינוכיים והלימודיים החיוניים לעשייה חינוכית איכותית. הסקרים מאפשרים ללמוד על נושאים אלו כפי שהם נתפסים על ידי תלמידים ומורים. מטרת הסקרים לספק למנהלי בית הספר ולמטה משרד החינוך תמונת מצב מקיפה ורבת-פנים, שתסייע לנטר את תהליך הלמידה הבית ספרי ואת האקלים הבית ספרי שבו מתרחשת הלמידה.

לנוכח משבר הקורונה המתמשך ואי הוודאות לגבי שגרת הלימודים במערכת החינוך, נערכת חשיבה על מערך המדידה וההערכה לשנה"ל תשפ"א. פרטים יימסרו בהמשך

קישור לדוחות

קישור לדוחות אקלים וסביבה פדגוגית

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/10/2020    

עדכוני rss