education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית 
 

סקרי אקלים וסביבה פדגוגית עוסקים בטווח רחב של נושאים מחיי בית הספר המשקפים את מגוון התהליכים החינוכיים והלימודיים החיוניים לעשייה חינוכית מיטבית.

בשנת הלימודים התש"ף ייערכו הסקרים בקרב תלמידים ומנהלים בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובחטיבות עליונות. הסקרים ייערכו בבתי הספר המשתייכים לקבוצה 3 של המיצ"ב (למעט בתי הספר בחינוך החרדי). לפירוט אודות קבוצות המיצ"ב

הסקרים לתלמידים

  • הסקר יועבר בקרב תלמידים בכיתות ה'-יא' בבתי הספר המשתייכים לקבוצה 3 של המיצ"ב 
  • הסקר יאפשר לתלמידים להביע את עמדותיהם במגוון של נושאים ובכך להשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות בבית ספרם ובמערכת כולה.
  • הסקר יתבצע באמצעות שאלונים אנונימיים שיועברו לתלמידים. התלמידים יתבקשו להשיב על שאלות הנוגעות לאקלים הבית-ספרי (בנושאים כגון התחושה הכללית כלפי בית הספר, היחסים בין תלמידים לבין חבריהם, היחסים בין תלמידים לבין מורים, תחושת המוגנות של התלמידים בבית הספר, מעורבות חברתית וכדומה) ועל שאלות הנוגעות לסביבה הלימודית (בנושאים כגון רמת המוטיבציה והסקרנות ללמידה, פרקטיקות הוראה ולמידה בכיתות, שימוש באמצעים מתוקשבים, בדיקת שיעורי הבית וכדומה).

  • בעת ביצוע הסקר תהיה בכיתות הקפדה מלאה על פרטיות התלמידים. המורה הנוכח בכיתה לא יורשה לעבור בין התלמידים בעת מילוי שאלוני הסקר, והוא יתבקש לכבד את פרטיות המידע הנרשם על ידי התלמידים.
  • לא תיפתח כיתה מותאמת לסקר האקלים. במקרים שבהם תלמיד יתקשה בקריאת הסקר, יסייע בידו הבוחן בכיתה במידת האפשר.

  • באחריות בית הספר לוודא כי בעת ביצוע הסקר בקרב התלמידים יהיה נוכח בכיתה, נוסף על הסוקר, גם מורה שתפקידו יהיה לשמור על הסדר והמשמעת.

הסקרים למנהלים

  • ייערכו ראיונות טלפוניים למורים ולמנהלי בתי הספר בנוגע לתוכנית הפעילות, לדרכי ההוראה וההערכה, לאקלים בית הספר, לסביבת העבודה בבית הספר, לסביבה הלימודית ועוד.

  • מועד הריאיון יתואם מראש בטלפון עם המורים ועם המנהלים המשתתפים בסקר.

  • התשובות שתיאספנה מהמנהלים יישמרו חסויות. בדוח שתפיק ראמ"ה יינתן דיווח מסכם שלא יאפשר את זיהוי המשיב.

  • השתתפותם של כל המנהלים בסקר חיונית לצורך השלמת התמונה הבית ספרית והארצית ולפיכך היא חובה. 

  לתיאור כללי של שאלוני האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב

   מקדמי מהימנות (אלפא קרונבך ומדד ספירמן-בראון) וממוצעי מתאמים בין פריטים של המדדים המסכמים - אקלים מיצ"ב תשע"ז

 

קישור לדוחות

קישור לדוחות אקלים וסביבה פדגוגית

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/09/2020    

עדכוני rss