education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
דוחות מיצ"ב רשותיים
 
 

בקישור מטה תוכלו למצוא את נתוני המיצ"ב ברשויות המקומיות: נתונים אלה מבוססים על נתוני בתי הספר שהשתתפו במבחני המיצ"ב ובסקרי האקלים והסביבה הפדגוגית.  לכל רשות מדווחים נתונים מצרפיים (כדוגמת ממוצע הרשות המקומית במבחן מיצ"ב), ולצידם נתונים ארציים מקבילים. נתונים אלה מדווחים בעבור כלל הרשות וכן בחלוקה לקבוצות אוכלוסייה רלוונטיות (כגון דוברי עברית/דוברי ערבית, ממלכתי/ממ"ד).

דוחות מיצ"ב רשותיים - סקרי אקלים וסביבה פדגוגית - תש"ף

בשנת הלימודים תש"ף (2020) לא הועברו מבחני מיצ"ב חיצוניים ובסקרי האקלים והסביבה הפדגוגית נסקרו תלמידים בלבד. לפיכך, הדוחות הרשותיים המתפרסמים בעבור שנה זו כוללים נתוני אקלים וסביבה פדגוגית לפי דיווחי תלמידים בלבד.

בחודש מרץ 2020 פרצה מגפת הקורונה ולאורך תקופה ארוכה מערכת החינוך חדלה לפעול במתכונתה הרגילה. הנתונים המדווחים מבוססים על שאלונים שהועברו במהלך החודשים ינואר-מרץ 2020 ובשל משבר הקורונה לא הושלמה סקירת התלמידים במלואה (עקב סגירת בתי הספר). על כן, בחלק מהרשויות שיעורי ההשתתפות היו נמוכים מהרגיל ויש להתייחס להשלכות שיש לכך על התובנות העולות מהממצאים. 

קישור לדוחות

קישור לדוחות המיצ"ב הרשותיים

הנחיות להורדת דוחות מיצ"ב רשותיים:

נתוני המיצ"ב ברשויות המקומיות ניתנים לשליפה לפי סדר א'-ב' של שם הרשות. לחיצה על כל אות תוביל לרשימת הרשויות, אשר שמן מתחיל באות זו. רשויות אלה מסודרות אף הן לפי סדר א'-ב' פנימי. בכל רשות מופיעים קישורים לדוחות לפי שנת המיצ"ב אליה מתייחס הדוח.

 

לדוגמה: עבור העיר חולון, יש ללחוץ על האות ח'. לאחר מכן, יש לחפש את שם הרשות ברשימת הרשויות באות זו. כדי לעיין בדוח הרצוי, יש ללחוץ על הקישור המתאים. 

 

הערה: הקישור לדוח העדכני ביותר מופיע בגופן מודגש.

 

דוחות מיצ"ב רשותיים בשנים תשע"ה-תשע"ט:

על פי מתכונת המיצ"ב משויכים בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והחטיבות העליונות לשלוש קבוצות ארציות מייצגות (1,2,3)  וכל קבוצה משתתפת במיצ"ב החיצוני אחת לשלוש שנים. חלוקה זו לוקחת בחשבון בין היתר את גודל הרשות אליה משתייך בית הספר: רשות  קטנה, בינונית וגדולה. ולפיכך לכל סוג רשות תדירות דיווח שונה:

 • ברשות מקומית קטנה - כל בתי הספר ברשות משויכים לאותה קבוצה  ולפיכך קיים דיווח רשותי אחת לשלוש שנים.

 • ברשות מקומית בינונית - בתי הספר ברשות משויכים לשתי קבוצות מתוך שלוש הקבוצות, ולפיכך קיים דיווח רשותי בשנתיים מתוך מחזוריות של שלוש שנים.

 • ברשות מקומית גדולה - בתי הספר מחולקים לשלוש קבוצות המיצ"ב, ולפיכך קיים דיווח רשותי מדי שנה.

לרשויות המקומיות מופקים 3 סוגי דוחות רשותיים:

 • נתוני ההישגים במבחני המיצ"ב בבית הספר היסודיים ובחטיבות הביניים

 • נתונים מסקרי האקלים והסביבה הפדגוגית בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים

 • נתונים מסקרי האקלים והסביבה הפדגוגית בחטיבות העליונות

  דוחות מיצ"ב רשותיים בשנים תשס"ז-תשע"ד:

  בשנים תשס"ז-תשע"ד חולקו בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים לארבע קבוצות שקולות ומייצגות של בתי ספר, המכונות "אשכולות". גם במתכונת זו חלוקת בתי הספר לאשכולות התחשבה בפיזורם על פני הרשויות המקומיות ותדירות הדוחות שהופקו בשנים אלו הושפעה בהתאם.

  דוחות מיצ"ב רשותיים בשנים תשס"ב - תשס"ו:

  במתכונת בחינות המיצ"ב שהופעלה בשנים תשס"ב-תשס"ו נבחנו כל בתי הספר ברשות במבחני המיצ"ב במחזוריות של אחת לשנתיים, ובהתאם הופק לרשות דוח בתדירות זו. יוצאות מכלל זה שתי הרשויות הגדולות - ירושלים ותל אביב – בהן נבחנו בכל שנה כמחצית מבתי הספר ברשות, ובהתאם הופק לרשות דוח שנתי.

   

  קישור לדוחות המיצ"ב הרשותיים

   

   

   
   
      תאריך עדכון אחרון:  01/09/2023    

  עדכוני rss