education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות מבחני המיצ"ב בכיתות ה' ובכיתות ח' - תשס"ב - תשס"ג
 

 

 

הדוח המלא:  גרסה מלאה להדפסה 

 

 הקדמה

 מבוא

 הערות הסבר ללוחות

מפות

 הישגים באנגלית ובמתמטיקה של תלמידי כיתות ח בחמש הערים הגדולות, לפי רמה חברתית-כלכלית של אזור המגורים 

 הערות הסבר למפות

מפות

 1. ירושלים: הישגים באנגלית של תלמידי כיתות ח, לפי רמה חברתית-כלכלית של אזור המגורים - תשס"ב

 2. ירושלים: הישגים באנגלית של תלמידי כיתות ח, לפי רמה חברתית-כלכלית של אזור המגורים - תשס"ג

  3. ירושלים: הישגים במתמטיקה של תלמידי כיתות ח, לפי רמה חברתית-כלכלית של אזור המגורים -תשס"ב

  4. ירושלים: הישגים במתמטיקה של תלמידי כיתות ח, לפי רמה חברתית-כלכלית של אזור המגורים - תשס"ג

  5. תל אביב: הישגים באנגלית של תלמידי כיתות ח, לפי רמה חברתית-כלכלית של אזור המגורים - תשס"ב

  6.תל אביב: הישגים באנגלית של תלמידי כיתות ח, לפי רמה חברתית-כלכלית של אזור המגורים - תשס"ג

  7. תל אביב: הישגים במתמטיקה של תלמידי כיתות ח, לפי רמה חברתית-כלכלית של אזור המגורים-תשס"ב

  8. תל אביב: הישגים במתמטיקה של תלמידי כיתות ח, לפי רמה חברתית-כלכלית של אזור המגורים-תשס"ג

  9. חיפה: הישגים באנגלית של תלמידי כיתות ח, לפי רמה חברתית-כלכלית של אזור המגורים - תשס"ג

  10. חיפה: הישגים במתמטיקה של תלמידי כיתות ח, לפי רמה חברתית-כלכלית של אזור המגורים - תשס"ג

  11. ראשון לציון: הישגים באנגלית של תלמידי כיתות ח, לפי רמה חברתית-כלכלית של אזור המגורים-תשס"ג

  12. ראשון לציון: הישגים במתמטיקה של תלמידי כיתות ח, לפי רמה חברתית-כלכלית של אזור המגורים-תשס"ג

  13. אשדוד: הישגים באנגלית של תלמידי כיתות ח, לפי רמה חברתית-כלכלית של אזור המגורים - תשס"ג

  14.אשדוד: הישגים במתמטיקה של תלמידי כיתות ח, לפי רמה חברתית-כלכלית של אזור המגורים - תשס"ג

לוחות

 א. כללי

  1. הישגים של תלמידי כיתות ה וכיתות ח במבחני המיצ"ב, לפי תחום דעת, פיקוח ומגזר - חינוך עברי וערבי
   2. הישגים של תלמידי כיתות ה וכיתות ח במבחני המיצ"ב, לפי תחום דעת ופיקוח - חינוך עברי

  3. הישגים של תלמידי כיתות ה וכיתות ח במבחני המיצ"ב, לפי תחום דעת ומגזר - חינוך ערבי

  4. הישגים בבתי ספר (כיתות ה וכיתות ח) במבחני המיצ"ב, לפי תחום דעת ופיקוח - חינוך עברי

  5. הישגים בבתי ספר (כיתות ה וכיתות ח) במבחני המיצ"ב, לפי תחום דעת ומגזר - חינוך ערבי

  6. הישגים של תלמידי כיתות ה במבחני המיצ"ב בערים המונות 50,000 תושבים ומעלה, לפי מאפיינים חברתיים-כלכליים של העיר ותחום דעת - כלל החינוך העברי והערבי

  7. הישגים של תלמידי כיתות ח במבחני המיצ"ב בערים המונות 50,000 תושבים ומעלה, לפי מאפיינים חברתיים-כלכליים של העיר ותחום דעת - כלל החינוך העברי והערבי

 

 ב. תלמידים - כיתות ה

  8. הישגים של תלמידי כיתות ה במבחני המיצ"ב, לפי תחום דעת, תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים - כלל החינוך העברי והערבי

  9. הישגים של תלמידי כיתות ה במבחני המיצ"ב בחמישוני הישגים נבחרים, לפי תחום דעת, פיקוח ומגזר - חינוך עברי וערבי

  10. הישגים של תלמידי כיתות ה במבחני המיצ"ב, לפי תחום דעת ומאפייני מורים - חינוך עברי וערבי

  11. הישגים של תלמידי כיתות ה במבחני המיצ"ב, לפי תחום דעת, תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים - חינוך עברי וערבי

  12. הישגים של תלמידי כיתות ה במבחני המיצ"ב בחמישוני הישגים נבחרים, לפי תחום דעת, תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים - חינוך עברי

  13. הישגים של תלמידי כיתות ה במבחני המיצ"ב בחמישוני הישגים נבחרים, לפי תחום דעת, תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים - חינוך ערבי

 

 ב. תלמידים - כיתות ח

  14. הישגים של תלמידי כיתות ח במבחני המיצ"ב, לפי תחום דעת, תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים - כלל החינוך העברי והערבי

  15. הישגים של תלמידי כיתות ח במבחני המיצ"ב בחמישוני הישגים נבחרים, לפי תחום דעת, פיקוח ומגזר - חינוך עברי וערבי 
  16. הישגים של תלמידי כיתות ח במבחני המיצ"ב, לפי תחום דעת ומאפייני מורים - חינוך עברי וערבי

  17. הישגים של תלמידי כיתות ח במבחני המיצ"ב, לפי תחום דעת, תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים - חינוך עברי וערבי

  18. הישגים של תלמידי כיתות ח במבחני המיצ"ב בחמישוני הישגים נבחרים, לפי תחום דעת, תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים - חינוך עברי

  19. הישגים של תלמידי כיתות ח במבחני המיצ"ב בחמישוני הישגים נבחרים, לפי תחום דעת, תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים - חינוך ערבי

 

 ג. בתי ספר - כיתות ה

  20. הישגים בבתי ספר (כיתות ה) במבחני המיצ"ב, לפי תחום דעת ותכונות מערכתיות - חינוך עברי וערבי

  21. הישגים בבתי ספר (כיתות ה) במבחני המיצ"ב, לפי תחום דעת ומאפייני תלמידים - חינוך עברי וערבי

 

 ג. בתי ספר - כיתות ח

  22. הישגים בבתי ספר (כיתות ח) במבחני המיצ"ב, לפי תחום דעת ותכונות מערכתיות - חינוך עברי וערבי
  23.הישגים בבתי ספר (כיתות ח) במבחני המיצ"ב, לפי תחום דעת ומאפייני תלמידים - חינוך עברי וערבי

 

 ד. תלמידים שנבחנו בתנאים מותאמים - כיתות ה

  24. הישגים של תלמידי שילוב בכיתות ה במבחני המיצ"ב, לפי תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים - חינוך עברי
  25.הישגים של תלמידים עולים בכיתות ה במבחני המיצ"ב, לפי תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים - חינוך עברי
  26. הישגים של תלמידי שילוב בכיתות ה במבחני המיצ"ב, לפי תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים - חינוך ערבי

 

 ד. תלמידים שנבחנו בתנאים מותאמים - כיתות ח

  27.הישגים של תלמידי שילוב בכיתות ח במבחני המיצ"ב, לפי תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים - חינוך עברי
  28. הישגים של תלמידים עולים בכיתות ח במבחני המיצ"ב, לפי תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים - חינוך עברי
  29. הישגים של תלמידי שילוב בכיתות ח במבחני המיצ"ב, לפי תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים - חינוך ערבי

נספח

 א. לוחות מתודולוגיים - תלמידים שנבחנו בתנאים רגילים

  א. הישגים של תלמידי כיתות ה וכיתות ח בעברית במבחני המיצ"ב, לפי תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים - חינוך עברי

  ב. הישגים של תלמידי כיתות ה וכיתות ח בערבית במבחני המיצ"ב, לפי תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים - חינוך ערבי

  ג. הישגים של תלמידי כיתות ה באנגלית במבחני המיצ"ב, לפי תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים - חינוך עברי וערבי

  ד.הישגים של תלמידי כיתות ה במתמטיקה במבחני המיצ"ב, לפי תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים - חינוך עברי וערבי

  ה. הישגים של תלמידי כיתות ה וכיתות ח במדע וטכנולוגיה במבחני המיצ"ב, לפי תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים - חינוך עברי וערבי

  ו. הישגים של תלמידי כיתות ח באנגלית במבחני המיצ"ב, לפי תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים - חינוך עברי וערבי

  ז. הישגים של תלמידי כיתות ח במתמטיקה במבחני המיצ"ב, לפי תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים - חינוך עברי וערבי

  ח. הישגים של תלמידי כיתות ה במדע וטכנולוגיה במבחני המיצ"ב, לפי תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים - חינוך עברי וערבי

 

 א. לוחות מתודולוגיים - תלמידים שנבחנו בתנאים מותאמים

  ט. הישגים של תלמידי שילוב בכיתות ה במבחני המיצ"ב, לפי תחום דעת, תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים - חינוך עברי

  י. הישגים של תלמידים עולים בכיתות ה במבחני המיצ"ב, לפי תחום דעת, תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים - חינוך עברי

  יא. הישגים של תלמידי שילוב בכיתות ה במבחני המיצ"ב, לפי תחום דעת, לפי תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים - חינוך ערבי

  יב. הישגים של תלמידי שילוב בכיתות ח במבחני המיצ"ב, לפי תחום דעת, תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים - חינוך עברי

  יג. הישגים של תלמידים עולים בכיתות ח במבחני המיצ"ב, לפי תחום דעת, תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים - חינוך עברי

  יד. הישגים של תלמידי שילוב בכיתות ח במבחני המיצ"ב, לפי תחום דעת, תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים - חינוך ערבי 

 

 ב. שיעורי השתתפות במבחני המיצ"ב

  טו. שיעורי השתתפות של תלמידי כיתות ה במבחני המיצ"ב, לפי תחום דעת, תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים - חינוך עברי וערבי 
  טז.שיעורי השתתפות של תלמידי כיתות ח במבחני המיצ"ב, לפי תחום דעת, תכונות מערכתיות ומאפייני תלמידים - חינוך עברי וערבי

 

  השתתפו בהכנת הפרסום

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/09/2021    

עדכוני rss