education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
קבוצות בתי-הספר
 
 

לצרכי העברת סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, בתי הספר מחולקים לשלוש קבוצות (1, 2, 3). כל קבוצה מבין שלוש הקבוצות מהווה מדגם ארצי מייצג של כלל בתי הספר בארץ. בתי ספר המשתייכים לכל קבוצה משתתפים בסקרי האקלים והסביבה הפדגוגית אחת לשלוש שנים.

בשנה"ל תש"ף ישתתפו בסקרי האקלים והסביבה הפדגוגית בתי הספר השייכים לקבוצה 3. 

 

שיוך בתי הספר לקבוצות - מעודכן לשנה"ל תש"ף:

בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים

בתי ספר תיכוניים וחטיבות עליונות

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/12/2019    

עדכוני rss