education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
דוחות מיצ"ב בית-ספריים  משנים קודמות
 

דוחות מיצ"ב בית ספריים משנים קודמות עד תשע"ט:

ייעודו המרכזי של דוח המיצ"ב הבית ספרי הוא לספק להנהלת בית הספר כלי ניהולי ומשוב מפורט על תוצאות המיצ"ב, באופן יחסי לקבוצות השוואה רלוונטיות ולשנים קודמות ולסייע בכך בתהליכי הניהול הבית-ספריים. הדוח מכיל מידע סטטיסטי וחינוכי מקיף ברמה בית-ספרית. הנתונים מוצגים לצד נתוני קבוצות השוואה ארציות: כלל בתי הספר ; בתי ספר דוברי עברית או ערבית ; בתי ספר דוברי אותה שפה שתלמידיהם משתייכים לרקע חברתי-כלכלי דומה.

חשוב לזכור כי המיצ"ב אינו חזות כל העשייה החינוכית הבית ספרית, שכן הוא מתייחס לחלק מהמקצועות ולחלק משכבות הגיל, וישנם היבטים רבים של פעילות ועשייה בין כתלי בית הספר שאינם באים לידי ביטוי בתוצאות המיצ"ב.

חלק א' - מבחני ההישגים

חלק זה מציג תחילה את נתוני ההשתתפות במבחנים תוך התייחסות לכלל הנבחנים ובכלל זה לשיעורם היחסי של תלמידים עם צרכים מיוחדים (כולל עולים חדשים).

בהישגי התלמידים מוצגים בפירוט נתוני בית הספר ולצידם נתוני קבוצות השוואה הארציות הרלוונטיות.

תחילה מוצגים נתוני ההשתתפות במבחנים תוך התייחסות לכלל הנבחנים ובכלל זה לשיעורם היחסי של תלמידים עם צרכים מיוחדים (כולל עולים חדשים).

בפרק שלאחר מכן מוצגים נתוני ההישגים בבית הספר במבחן בשפת אם (עברית או ערבית) בתשע"ט ולאורך השנים בסולם רב-שנתי.

הפרקים בהמשך הדיווח על נתוני ההישגים מתמקדים בהישגי התלמידים בשנת תשע"ט בכל מקצוע בנפרד וכוללים העמקה ובחינה של היבטים מגוונים של תמונת המצב הבית ספרית בשנה זו בתחום הדעת. נתונים אלו מדווחים במונחי סולם ציוני הגלם (100-0).

הדיווח המורחב על ההישגים בכל אחד ממבחני המיצ"ב בפרקים אלה כולל את המרכיבים הבאים ( ממוצעים מדווחים בסולם 100-0):

  • ממוצעים וסטיות תקן של הציון הכולל במבחן ושל ממדי ההערכה הנוספים.
  • מיקום יחסי (עשירון) של ממוצע הציון הכולל בהתפלגות ממוצעי הציונים של בתי הספר.
  • התפלגות הנבחנים בכל אחת מארבע רמות ההישגים היחסיות (רבעונים ארציים).
  • התפלגות הנבחנים על פני רמות ההישגים היחסיות בכל אחת מהכיתות בבית הספר.
  • עמדות התלמידים כלפי מקצוע זה.

בפרקים החותמים את הדיווח על נתוני ההישגים במבחני המיצ"ב מוצגת תמונת ההישגים בתשע"ט בקרב קבוצות תלמידים בבית הספר לפי רקע חברתי-כלכלי ובקרב תלמידים עם צרכים מיוחדים (כולל עולים חדשים.

 

חלק ב' - אקלים וסביבה פדגוגית

חלק זה מציג תחילה את נתוני ההשתתפות בסקרי האקלים והסביבה הפדגוגית של התלמידים ושל המורים בבית הספר.

בפרק שלאחר מכן מוצג סיכום אינטגרטיבי ובו ריכוז נתוני תשע"ט ומבט רב-שנתי  של נתוני בית הספר ובו מוצגים נתוני המדדים המסכמים ונתוני היגדים נבחרים לאורך שנים בהשוואה לנתונים ארציים מקבילים.

  • סיכום תמציתי של הנתונים  בתשע"ט בבית הספר בקרב תלמידים ובקרב מורים.
  • סיכום נתוני האקלים והסביבה הפדגוגית לאורך השנים.

בהמשך הדוח מובאים פרקים העוסקים בהרחבה בנתוני האקלים הבית ספרי (לפי דיווחי תלמידים ומורים בהתאמה) ולאחר מכן הפרקים העוסקים בנתוני הסביבה הפדגוגית (לפי דיווחי תלמידים ומורים בהתאמה).

 

קישור לנושאים להעמקה בדוח המיצ"ב הבית-ספרי

לקישור לנושאים להעמקה בדוח המיצ"ב הבית-ספרי שנועדו לסייע לצוות בית הספר בקריאה ובפרשנות:  לחץ כאן

דוחות מיצ"ב לדוגמה - שנה"ל תשע"ט 

 דוח מיצ"ב בית-ספרי לדוגמה - יסודי שמונה שנתי דוברי עברית

 דוח מיצ"ב בית-ספרי לדוגמה - חטיבת ביניים דוברי ערבית

 דוח מיצ"ב בית-ספרי לדוגמה - חטיבה עליונה דוברי עברית

 

פרסום נתוני מיצ"ב בית-ספרי

דוחות מיצ"ב בית-ספריים של החטיבות העליונות מפורסמים לציבור הרחב באתר האינטרנט "(כמעט) הכל אודות מוסדות החינוך".

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/09/2021    

עדכוני rss