education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
נתוני אקלים וסביבה פדגוגית - תשע"א
 

 נתוני אקלים וסביבה פדגוגית בכלל בתי הספר - לפי מגזר שפה בבתי ספר דוברי עברית ודוברי ערבית

(קישור ל-PDF)

 

 נתוני אקלים וסביבה פדגוגית בבתי ספר דוברי עברית - לפי פיקוח ממלכתי וממלכתי-דתי  

(קישור ל-PDF)

 

 נתוני אקלים וסביבה פדגוגית בבתי ספר דוברי ערבית - לפי מגזר ערבי, דרוזי ובדואי-דרום 

 (קישור ל-PDF)

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/09/2021    

עדכוני rss