education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הקשר בית-ספרי - תשפ"ב
במסגרת הערכה בית-ספרית - 'תמונת מצב'
 

ההקשר הבית-ספרי מהווה את אחד המרכיבים המרכזיים של מודל ההערכה 'תמונת מצב' המשלב בין הערכה פנימית וחיצונית. בבסיס המודל עומדת ההנחה כי קבלת תמונת מצב מהימנה ותקפה על בית הספר צריכה להתבסס על מגוון מקורות מידע, לשלב בין נתוני הערכה פנימית והערכה חיצונית ולהתייחס להקשר הייחודי שבתוכו פועל כל בית ספר, זאת כדי לסייע לבתי הספר לבסס תרבות הערכה מיטבית.

מדדי ההקשר הבית ספרי משלימים את תמונת הנתונים ומספקים תמונה מלאה יותר על אודות התשומות, המשאבים, האתגרים והייחודיות של בית הספר.

נתוני ההקשר בדוח מבוססים על מדדים מינהליים ועל דיווחי מנהלים, ומספקים תמונה על מאפייני בית הספר, התשתיות והמשאבים, תמהיל התלמידים והמורים, האתגרים, והייחודיות של בית הספר.

מנהלי בתי הספר מילאו שאלון מקוון ובו יכלו להוסיף מידע ייחודי הרלוונטי לבית ספרם בתחומים השונים. מידע חשוב זה משתקף בדוחות שנמסרו לבתי הספר. כמו כן, לנוכח התמשכות מגפת הקורונה והאתגרים שהיא מציבה ללמידה השוטפת, הדיווח על מדדי ההקשר בשנה"ל תשפ"ב כלל כמה היבטים הנוגעים לנושא זה.

אנו תקווה כי הסתכלות כוללת על מגוון הנתונים - נתוני הערכה חיצונית, פנימית והקשר בית ספרי -תסייע להבין את נקודות החוזק והאתגרים הבית-ספריים ותתרום לבניית תכנית עבודה מיטבית לקראת שנת הלימודים הבאה.

 מצגת הסבר על ההקשר הבית-ספרי במסגרת מודל 'תמונת מצב'

 דוח לדוגמה - מאפייני בית הספר וההקשר הבית-ספרי - תשפ"ב 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/11/2022    

עדכוני rss