education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
סולם מיצ"ב רב-שנתי עד תשע"ט
 

על מנת לאפשר השוואה רב-שנתית של ציוני המיצ"ב, הנהיגה ראמ"ה מערך כיול סטטיסטי של ציוני המבחנים, המתרגם את הציונים בכל שנה לסולם מיצ"ב רב שנתי. מטרת הסולם המכויל החדש היא לאפשר השוואה תקפה של הישגים במבחני המיצ"ב לאורך השנים.

 

הציונים בסולם ציוני הגלם (להבדיל מסולם המיצ"ב הרב-שנתי) הם סך הנקודות שצברו נבחנים בתשובותיהם על שאלות בנוסח מבחן מסוים. בשנים שונות מועברים נוסחי מבחן שונים, הנבדלים ברמת הקושי של השאלות. לפיכך, לא ניתן לדעת, למשל, אם עליה בממוצע ציוני הגלם נובעת מכך שנוסח המבחן היה קל יותר או שהנבחנים הפגינו רמת ידע גבוהה יותר.

 

מערך הכיול אומד את ההבדלים ברמת הקושי של מבחנים שנערכו בשנים שונות, ומאפשר "למקם" את הציונים על פני אותו סולם מדידה - סולם המיצ"ב הרב שנתי, ובכך מאפשר השוואות רב שנתיות תקפות.

 

סולם המיצ"ב הרב שנתי נקבע כך שבשנת הבסיס תשס"ח ממוצע הציונים הוא 500 וסטיית התקן 100.

 

סולם זה מקובל במערכות מבחנים ארציות ובינלאומיות שונות ובכללן PISA, TIMSS, PIRLS. עם זאת, חשוב לציין שהציונים במיצ"ב אינם בני השוואה לציוני המבחנים הבינלאומיים.

 

להלן קישור לטבלאות המרה מציוני גלם לסולם המיצ"ב הרב-שנתי בתחומי הדעת השונים בשנים תשס"ח-תשע"ט 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/09/2023    

עדכוני rss