education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחן חיצוני של הישגים לימודיים בשפת-אם עברית וערבית לכיתות ד' - תשפ"ג
 

תלמידי כיתות ד' בבתי הספר היסודיים השתתפו במבחן חיצוני של הישגים לימודיים בשפת-אם עברית וערבית. המבחן בודק ידע ומיומנויות בהתאם לתוכניות הלימודים ולמיומנויות 'תפיסת הלמידה המתחדשת'. ההחלטה להתמקד באוריינות שפה נובעת מחשיבותה המכרעת, בהיותה הבסיס לרכישת ידע ומיומנויות בכלל תחומי הדעת.

המבחן החיצוני והנתונים העולים ממנו יספקו תמונה סטנדרטית על הידע והמיומנויות של תלמידי כיתות ד' וכן על עמדותיהם כלפי הלמידה. במהלך שנת הלימודים תשפ"ג יקבלו מנהלי בתי הספר דוח מסכם שיכלול מידע על תוצאות המבחן תוך התייחסות לקבוצות תלמידים שונות בבית הספר ובהשוואה לנתונים הארציים הרלוונטיים.

משימת כתיבה פנימית

משימת הכתיבה שלהלן היא משימת המשך להערכה החיצונית בשפת-אם, והיא משמשת להערכה פנימית של יכולת הכתיבה של התלמידים. המידע שיתקבל מביצועי התלמידים במשימת הכתיבה ישמש את המורים לצורך תכנון ההוראה והתאמה של תוכניות ההתערבות הנדרשות לקידומם של התלמידים.

המשימה מבוססת על הטקסטים שהתלמידים קראו בהערכה החיצונית, ולכן מומלץ להעביר אותה סמוך למועד המבחן החיצוני. חוברות הטקסטים עומדות לרשות בית הספר, ולכן יש להנחות את התלמידים לקרוא את הסיפור שוב בסמוך לביצוע משימת הכתיבה, ולפי הצורך גם תוך כדי ביצועה.

הערכת הכתיבה של התלמידים תיעשה באמצעות מחוון כתיבה שפותח ברוח ההערכה המעצבת, ומאפשר הערכה לפי מדדי ההערכה המקובלים ותיאור מילולי אישי לכל תלמיד.

משימת הבעה בכתב פנימית: לדוברי עברית

משימת הבעה בכתב פנימית: לדוברי ערבית

משימת הבעה בכתב פנימית:  לחינוך החרדי

משימה לתלמיד

משימה לתלמיד

משימה לתלמיד

הנחיות למורה

-

הנחיות למורה

מחוון

מחוון

מחוון

 

חומרי המבחן

מבחן לדוברי עברית

 

מבחן לדוברי ערבית

מבחן לחינוך החרדי

מפרט

מפרט

 מפרט

חוברת טקסטים

חוברת טקסטים

 חוברת טקסטים

מבחן

מבחן

 מבחן

מחוון

מחוון

 מחוון

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/09/2023    

עדכוני rss