education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכה חיצונית של הישגים לימודיים בשפת-אם עברית וערבית לכיתות ד - תשפ"ב
 

כלל בתי הספר היסודיים השתתפו בהערכה חיצונית של הישגים לימודיים בשפת-אם לכיתות ד בחודש דצמבר 2021 (פרט לבתי הספר של החינוך המיוחד). ההערכה החיצונית בודקת ידע ומיומנויות בהתאם לתוכניות הלימודים ולמסמך אבני דרך - מטרות, יעדים וכלים לשנה"ל תשפ"ב. ההחלטה להתמקד באוריינות שפה נובעת מחשיבותו המכרעת של תחום דעת זה, בהיותו הבסיס לרכישת מיומנויות בתחומי דעת אחרים.

נתונים ארציים

 דוח         דוח

 תקציר     תקציר

שאלות לדוגמה מהמבחן

 שאלות לדוגמה מהמבחן בשפת-אם עברית לכיתה ד'  

 שאלות לדוגמה מהמבחן בשפת-אם ערבית לכיתה ד'

ערכות המבחן (מבחנים, מחוונים וכלי עזר)

ערכת מבחן בעברית לכיתה ד' - חינוך ממלכתי וממ"ד

ערכת מבחן בעברית לכיתה ד' - חינוך חרדי

ערכת מבחן בערבית לכיתה ד'

דוח בית ספרי לדוגמה

  דוח בית ספרי לדוגמה - שפת-אם עברית

  דוח בית ספרי לדוגמה - שפת-אם ערבית     

  קובץ הסבר המצורף לדוח הבית ספרי    

מנהלי בתי הספר קיבלו דוח המציג את נתוני בית ספרם וכולל מידע מגוון על תוצאות המבחן תוך התייחסות לקבוצות תלמידים שונות בבית הספר ולנתוני השוואה ארציים רלוונטיים. המידע בדוח, בשילוב נתוני ההערכה הפנימית שנאספים בבית הספר במהלך השנה, יאפשר לבתי הספר לבחון את נקודות החוזק שלהם ואת האתגרים העומדים בפניהם.

קובץ ההסבר כולל התייחסות נוספת, המפרטת בהרחבה נושאים כגון: ממוצע הציון הכולל, חלוקה לקבוצות לפי רקע חברתי-כלכלי, חלוקה לעשירונים לפי בתי ספר דומים, רמות ביצוע, עמדות התלמידים.  

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/06/2022    

עדכוני rss