education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכה חיצונית של הישגים לימודיים בשפת-אם עברית וערבית לכיתות ד - תשפ"ב
 

כלל בתי הספר היסודיים השתתפו בהערכה חיצונית של הישגים לימודיים בשפת-אם לכיתות ד בחודש דצמבר 2021 (פרט לבתי הספר של החינוך המיוחד). ההערכה החיצונית בודקת ידע ומיומנויות בהתאם לתוכניות הלימודים ולמסמך אבני דרך - מטרות, יעדים וכלים לשנה"ל תשפ"ב. ההחלטה להתמקד באוריינות שפה נובעת מחשיבותו המכרעת של תחום דעת זה, בהיותו הבסיס לרכישת מיומנויות בתחומי דעת אחרים.

מנהלי בתי הספר יקבלו במהלך שנת הלימודים תשפ"ב דוח המסכם את נתוני בית ספרם ויכלול מידע מגוון על תוצאות המבחן בתוך התייחסות לקבוצות תלמידים שונות בבית הספר ולנתוני השוואה ארציים רלוונטיים. המידע בדוח, בשילוב נתוני ההערכה הפנימית שייאספו בבית הספר במהלך השנה, יאפשר לבתי הספר לבחון את נקודות החוזק שלהם ואת האתגרים העומדים בפניהם.

 קישור לערכות המבחן

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/01/2022    

עדכוני rss