education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
אתר האינטרנט "מיצ"ב ברשת"
  
 

כניסה לאתר

 

האתר מאפשר לקבל מידע על נתוני המיצ"ב (הישגים לימודיים ואקלים חינוכי) באופן נוח, ידידותי ומקיף. הנתונים מוצגים ברמה ארצית, רשותית ובית ספרית (אקלים חינוכי בחטיבות עליונות בלבד).

הנתונים מוצגים לאורך שנים ובהשוואה לקבוצות דיווח שונות (כלל בתי הספר/כלל הרשויות ; דוברי עברית/ערבית ; בתי ספר דומים/רשויות דומות).

כיצד נשתמש באתר?

 

מסך פתיחה

  • יש לבחור מבין לשוניות החיפוש את הלשונית הרצויה: תמונה ארצית / רשויות מקומיות / חטיבות עליונות.
  • בלשונית "רשויות מקומיות" יש להקליד את שם הרשות.
  • בלשונית "חטיבות עליונות" יש להקליד את שם בית הספר או את שם היישוב ולבחור אותו מתוך הרשימה.

הישגים לימודיים - ברמה ארצית / רשותית 

  • ניתן לצפות בנתוני ההישגים של כיתות ה' או ח'  
  • לחיצה על עמודות התרשים תציג נתונים רב-שנתיים

 

אקלים חינוכי - ברמה ארצית / רשותית / בית ספרית בחטיבות עליונות

  • ניתן לצפות בנתוני האקלים החינוכי בפילוח לפי שכבות (ה'-ו' / ז'-ט' / י'-י"א)

  • ניתן לצפות בדיווחי תלמידים ומורים הנוגעים למספר תחומים של חיי בית הספר (להלן: מדדים מסכמים) 

  • לחיצה על שם המדד המסכם תציג את נתוני ההיגדים

  • לחיצה על עמודות התרשים תציג נתונים רב-שנתיים

 

 אודות מיצ"ב ברשת

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/12/2020    

עדכוני rss