education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מאגר משימות להערכה בית ספרית - גיאוגרפיה
בית הספר היסודי (כיתה ו')
 

צוות הפיתוח ומבוא למאגר המשימות

 

(הקבצים בפורמט )

 

המשימה (למורה ולתלמיד)

 

אזורים הרריים גבוהים

 

לומדים מן האטלס - פינלנד

 

לומדים מן האטלס - צפיפות אוכלוסין

 

לומדים מן האטלס - ערי נמל

 

מזג האויר

 

אזורים

 

גבולות

 

שימושי קרקע לאורך חופי ישראל

 

שימושי קרקע בגליל-איכות סביבה

 

מישור החוף התיכון 1922-1996

 

התיישבות באזור הררי

 

בוחרים מקום מגורים

 

היישובים בצפון הארץ ובמישור החוף

 

אגד הערים תל-אביב יפו

 

תהליכי הגירה בצפון הארץ

 

תעשייה

 

תיירות בישראל

 

האקלים ואנחנו

 

הקמת מרינות בחופי ישראל

 

פארק השרון - אזור חדרה

 

איכות סביבה מיקומו של נמל התעופה המרכזי בישראל

 

מים בישראל

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/10/2020    

עדכוני rss