education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הבעה בעל פה - משימות הערכה לחטיבת הביניים
 
 

(הקבצים בפורמט של פי.די.אף. )

 

החל משנת הלימודים התשע"א הפכו משימות הערכה בהבעה שבעל-פה לחלק בלתי נפרד מהערכת הכשירות הלשונית של כל תלמידי כיתות ז-ח בעברית כשפת-אם. המשימות פותחו ככלי להערכה פנים בית-ספרית, והן מושתתות על עקרונות תכנית הלימודים בעברית (התשס"ג) לבתי הספר העל-יסודיים הממלכתיים והממלכתיים-דתיים. בתי הספר מתבקשים להסתייע במשימות אלו לשם הערכת הישגי התלמידים בתחום ההבעה שבעל-פה.
 על פי תכנית "דיבור בציבור" של משרד החינוך החל בשנת הלימודים תשע"ו על כל תלמיד במערכת החינוך להתנסות לפחות פעמיים בשנה לאורך כל שנות לימודיו במערכת החינוך בעמידה ובדיבור מול קהל. חלק מהמשימות עשויות לאפשר התנסויות מגוונות של דיבור בציבור.


אוגדן מלווה למורה - תוכן עניינים והקדמה 

 

רשימת משימות המאגר

 

 

שם המבנית (מודולה)

מדריך למורה

משימות לתלמיד

מבנית קריאה בקול של טקסט מנוקד

מדריך למורה

משימות לתלמיד

מבנית קריאה בקול של טקסט בלתי מנוקד

 

מדריך למורה

משימות לתלמיד

מבנית דיווח צמוד טקסט

מדריך למורה

משימות לתלמיד

מבנית דיווח ללא טקסט

מדריך למורה

משימות לתלמיד

מבנית דיון

מדריך למורה

משימות לתלמיד

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/09/2015    

עדכוני rss