education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
"מולדת, חברה ואזרחות"  
מאגר משימות מבחן להערכה בית-ספרית לכיתות ג' ו-ד'
 

(הקבצים בפורמט של פי.די.אף. )

 

צוות הפיתוח

 

 

מבוא

 

   

 

 

 

המשימת-על

אוכלוסיית יעד

הציר מתכנית הלימודים

חלקי המשימה לתלמיד

המדריך למורה

 

מחוון

 

3.1

זכויות לי, לך, לו ולה

כיתות ג'

אנחנו אזרחים במדינת ישראל;

לחיות בסביבות משתנות;

א'

ב'

המדריך למורה

מחוון

3.2

אנחנו מכירים את החוקים ושומרים עליהם

כיתות ג'

אנחנו אזרחים במדינת ישראל;

לחיות בסביבות משתנות;

א'

ב'

ג'

המדריך למורה

מחוון

3.3

רצונות, העדפות ומגבלות

כיתות ג'

לחיות בסביבות משתנות;

 אנחנו אזרחים במדינת ישראל;

א'

ב'

ג'

המדריך למורה

מחוון

3.4

תופעות ושינויים בסביבה הקרובה

כיתות ג'

לחיות בסביבות משתנות;

 אנחנו אזרחים במדינת ישראל;

א'

ב'

המדריך למורה

מחוון

3.5

סיפורים בראי העליות

כיתות ג'

משפחות ויישובים בראי תולדות ארץ ישראל;

אנחנו אזרחים במדינת ישראל;

א'

ב'

ג'

ד'

המדריך למורה

מחוון

4.1

משאבי הטבע, הסביבה והנוף בישראל הם של כולנו

כיתות ד'

לחיות בסביבות משתנות;

 אנחנו אזרחים במדינת ישראל;

א'

ב'

ג'

ד'

המדריך למורה

מחוון

4.2

השפעות הדדיות – מה משפיע ועל מי?

כיתות ד'

לחיות בסביבות משתנו;

אנחנו אזרחים במדינת ישראל;

א'

ב'

ג'

ד'

המדריך למורה

מחוון

4.3

"ואהבת לרעך כמוך..."

כיתות ד'

אנחנו אזרחים במדינת ישראל;

לחיות בסביבות משתנות

א'

ב'

המדריך למורה

מחוון

4.4

כיצד פותרים מחלוקות ופועלים למען התושבים?

כיתות ד'

אנחנו אזרחים במדינת ישראל

לחיות בסביבות משתנות;

א'

ב'

ג'

 

המדריך למורה

מחוון

4.5

הקמת מדינת ישראל

כיתות ד'

משפחות ויישובים בראי תולדות ארץ ישראל (מסלול א) ;

אנחנו אזרחים במדינת ישראל;

לחיות בסביבות משתנות;

א'

ב'

ג'

המדריך למורה

מחוון

4.6

סיפורם של מקומות

כיתות ד'

משפחות ויישובים בראי תולדות ארץ ישראל (מסלול א) ;

אנחנו אזרחים במדינת ישראל;

לחיות בסביבות משתנות;

א'

ב'

ג'

המדריך למורה

מחוון

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/03/2021    

עדכוני rss