education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מאגר משימות בתרבות ישראל ומורשתו
לבית הספר היסודי ולחטיבת הביניים (כיתות ה', ו', ז', ח') בחינוך הממלכתי 
 

מאגר המשימות בתרבות ישראל ומורשתו לכיתות ה'-ח' מכיל משימות הערכה המיועדות לשימוש המורים המלמדים את המקצוע. המשימות במאגר מאפשרות להעריך ידע, הבנה, כישורים וערכים על פי המטרות של תכנית הלימודים. המשימות מזמינות לבחון סוגיות אקטואליות מעולמם של התלמידים בזיקה להגות היהודית-ישראלית. משימות אלו פתוחות, מורכבות, לעיתים מתמשכות ומאפשרות פרשנות והתבוננות על בעיות מנקודות מבט שונות. המשימות מאפשרות מרחב בחירה של נושאים ותוצרים, מזמנות עבודת צוות ומעודדות את העמקת ההבנה באמצעות דיון קבוצתי ומהלכים רפלקטיביים. אפשר להשתמש במשימות כפי שהן או לשנות ולהתאים אותן להקשר החינוכי הספציפי. כמו כן המורים יכולים להשתמש בהן כמודל לפיתוח עצמי של משימות נוספות.

לכל משימה מצורף מדריך למורה הכולל מחוון וחומרי עזר. המחוונים כוללים את הקריטריונים לכל משימה אשר נגזרים מיעדי הערכה ולכל קריטריון מפורטות שלוש רמות ביצוע. בדומה לשימוש הנעשה במשימות עצמן, המורים רשאים לערוך שינוים גם במחוונים בהתאם להקשר חינוכי הספציפי.

 

כיתה ה' – עם וארצו

כיתה ו' –  גיל מצוות אחריות ומחויבות 

כיתה ז' – זהות יהודית-ישראלית בעולם משתנה

כיתה ח' – תיקון היחיד וחברה מתוקנת

 

 "משימות ביצוע כמנוף לפיתוח הכוונה עצמית של לומדים"  - מאת ד"ר חני שלטון, ראמ"ה

                                         

 "מאגר משימות בתרבות ישראל ומורשתו" – מאת ד"ר ליסה אמדור, ראמ"ה

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/03/2021    

עדכוני rss