education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מאגר משימות בתורה                                                    
 בית ספר יסודי - כיתות ג'-ו'
 

  מבוא למאגר משימות בתורה

 

לפניכם מאגר משימות ביצוע בתורה לכיתות ג'-ו'. משימות הביצוע מאפשרות למורים להעריך את הישגי התלמידים על סמך תכנית הלימודים בדרך שונה ממבחן סטנדרטי. משימות המאגר הן ברובן משימות פתוחות, מורכבות, מאתגרות ולעיתים מתמשכות. באמצעותן התלמידים יכולים לפתח תוצרים המעידים על הבנה מעמיקה, על יכולת ניתוח תכנים וכמו כן על פרשנות והתבוננות בנושאים מתכנית הלימודים מנקודות מבט שונות. המשימות מזמנות עבודה בצוות ומעודדות את העמקת ההבנה באמצעות דיון קבוצתי, הערכה עצמית ומהלכים רפלקטיביים שאינם מתאפשרים במבחן שגרתי קצר.

לכל מאגר משימות מצורף סרטון הסבר על פי החומש שנלמד באותה שכבת גיל. הסרטון פותח ברציונל לבחירת נושאי המשימות בזיקה לתכנית הלימודים, ממשיך במתן דגשים והנחיות לאופן העברת המשימות, ומאפשר מבט אינטגרטיבי על כלל המשימות בכל מאגר.

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/03/2021    

עדכוני rss