education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מאגר משימות בתושב"ע בחינוך הממלכתי דתי
לבית הספר היסודי (כיתות ג', ד', ה')
 

במאגר המשימות במקצוע תורה שבעל-פה יש שתים עשרה משימות הערכה העומדות לרשות המורים המלמדים את המקצוע בכיתות ג-ה. המשימות במאגר משקפות את תכנית הלימודים בכל אחת משכבות הגיל ומאפשרות למורים להעריך את הישגי התלמידים בדרך שונה ממבחן סטנדרטי.

משימות אלה הן ברובן משימות פתוחות, מורכבות, מאתגרות ולעיתים גם מתמשכות. באמצעותן התלמידים יכולים לפתח תוצרים המעידים על הבנה מעמיקה, על ניתוח תכנים, וכמו כן על פרשנות והתבוננות בנושאים מתכנית הלימודים מנקודות מבט שונות. המשימות מזמנות עבודת צוות ומעודדות את העמקת ההבנה באמצעות דיון קבוצתי, הערכה עצמית ומהלכים רפלקטיביים שאינם מתאפשרים במבחן שגרתי קצר.

מאגר המשימות בתושב"ע הוא תוצאה של שיתוף פעולה בין הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) ובין מינהל החינוך הדתי, הפיקוח על הוראת תלמוד ותושב"ע במשרד החינוך.

קישור למשימות

 
 
 
 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/03/2021    

עדכוני rss