education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מאגר משימות - תרבות יהודית ישראלית
 

תרבות יהודית-ישראלית

מאגר משימות הערכה מקוונות לכיתות ג–ח פורסמו בשנת תשפ"א (2021) באתר "תרבות יהודית ישראלית".

המשימות נועדו להעריך ידע, מיומנויות וערכים מרכזיים שנלמדו לפי תכנית הלימודים. המשימות מחולקות ליחידות קטנות המאפשרות הערכה מתמשכת, שלב אחר שלב, באמצעות משוב מקדם למידה. המשימות חווייתיות ומתאימות לעולמו של התלמיד, למציאות חייו ולשפתו.  הן מאפשרות מרחב בחירה של נושאים ותוצרים. מעודדות נקיטת עמדה ושולחות את התלמידים "ממדרש למעשה". המשימות מזמנות עבודת צוות ומעודדות את העמקת ההבנה באמצעות דיון קבוצתי ומהלכים רפלקטיביים. מאגר המשימות כולל מדריך למורה וחומרי עזר:

  • מדריך מקוון למורה – במדריך זה ההסברים מופיעים בצמוד למשימה לתלמידים. באופן זה המורה יכול לראות ולהתנסות באופן פעיל ואינטראקטיבי במשימה לתלמידים, ולקבל הסברים הרלוונטיים לכל שלב במשימה.
  • מחוון מפורט שצמוד לכל משימה (מחוון "צף") – המחוון נועד לכוון את המורה בתהליך הערכה של המשימה שהתלמיד שלח לו. המחוון "צף" על גבי המשימה על פי התקדמות הקריאה של המורה.

  • סרטוני הדרכה קצרים – הסרטונים הועמדו לרשות המורים במטרה לסייע להם בהכרות עם מבנה המשימות לתלמידים, מבנה המדריך למורה, אופן השימוש במחוון ועוד. לחצו לקישור לסרטונים

פיתוח המאגר הוא תוצאה של שיתוף פעולה בין הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) ובין הפיקוח על תרבות יהודית-ישראלית במזכירות הפדגוגית של משרד החינוך.

קישור למאגר המשימות

מאגר המשימות באתר "תרבות יהודית-ישראלית"

 

תרבות ישראל ומורשתו

לפניכם משימות נוספות שנכתבו עבור תכנית הלימודים "תרבות ישראלית ומורשתו" (נלמדה עד תשע"ז), והן רלוונטיות גם לתחום הדעת "תרבות יהודית-ישראלית".

קישור למאגר המשימות

קישור למאגר משימות בתרבות ישראל ומורשתו

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/05/2021    

עדכוני rss