שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
קוד האתיקה של היועצים החינוכיים בישראל
נכתב ע"י אגודת היועצים החינוכיים בישראל
 

נכתב ע"י אגודת היועצים החינוכיים בישראל

 

אחד מתפקידי וועדת האתיקה של אגודת היועצים החינוכיים, היא לדאוג לעדכונו המתמיד של הקוד האתי. תהליך זה מתקיים בקביעות.

בתאריך כ' לאב  2.4.2012 בוצע עדכון

בפרק 2  שמירת סודיות סעיף  2.1.ג

 

מבוא

אגודת היועצים החינוכיים בישראל היא ארגון מקצועי, מדעי וחינוכי. ייעודם המקצועי של חבריה הוא לקדם ולטפח את ההתפתחות והגהות הנפשית של האדם לאורך חייו. היועצים החינוכיים יעשו ליזום ולהוביל תהליכים המסייעים לקידום צמיחה רגשית תוך-אישית ובין-אישית של כלל הנועצים. זאת, מתוך כבוד לייחודיות של כל נועץ, ומתוך ראיית השונות והרב-תרבותיות הקיימת בחברה. קוד האתיקה של היועצים החינוכיים הוא מסמך המבטא את מערכת הערכים המקצועיים וכללי התנהגות האתיים המנחים את היועצים החינוכיים בעבודתם. כל היועצים החינוכיים, ואלה שיצטרפו למקצוע בעתיד, מחויבים לדבוק בעקרונות האתיים המנחים ובסטנדרטים האתיים לפעולה.

השימוש הנרחב בהתקשרויות מקוונות בתרבות העכשווית ובמערכת החינוכית בפרט מחייבת את היועץ החינוכי להרחיב את מסד הפעילות שלו גם למרחב זה. הרשת המקוונת מציבה בפני היועץ אתגרים חדשים ומוסיפה עוד מימד לאופני ההתקשרות עם נועצים.

 

מטרותיו של קוד האתיקה

לשמש בסיס להפנמת ערכי המקצוע במהלך ההכשרה של יועצים חינוכיים; לאפשר ליועצים החינוכיים לשקול את החלטותיהם המקצועיות בהתאם לערכי המקצוע; ולהוות אמת-מידה לשיפוט התנהגותם המקצועית של היועצים על-פי אותם ערכים. אגודת היועצים החינוכיים בישראל פועלת להפצת הקוד האתי בקרב חבריה, על-מנת לאפשר רענון ודיון מתמידים בדילמות המתעוררות במהלך עבודתם.

 

עקרונותיו הכלליים של קוד האתיקה

  1. האחריות הראשונית של היועץ היא לנועץ באשר הוא.
  2. במקרה שהנועץ הוא קטין או חסר ישע, היועץ יכבד את זכויות ההורים או האפוטרופוס וחובותיהם לנועץ, הנובעות מעצם ההורות (או אפוטרופסות).
  3. היועץ יפעל לממש את זכותו של כל נועץ לקבלת יעוץ, וימנע אפליות על רקע מיני, חברתי, דתי, פיסי או מכל סיבה אחרת.
  4. היועץ יכבד את הפרטיות של כל נועץ ושמויר על סודיות המידע המגיע לידיו בתוקף עבודתו.
  5. היועץ ינהג באופן ההולם את מקצועו, תוך נקיטת יושר מקצועי וכיבוד עמדות ואמונות של הנועץ.
  6. היועץ יפעל מתוך אחריות מקצועית כלפי הקהילה והחברה.

 

 

פרק 1 - יחסי יועץ נועץ

1.1 היועץ לא יפלה לרעה כל אדם מסיבות גזע, מין, דת, מוצא, העדפות מיניות חריגות כלשהן ולא ימנע ממנו שירותים מקצועיים מסיבות אלו.

1.2 היועצים מודעים למעמדם רב ההשפעה כלפי הנועץ, ויימנעו מלנצל לרעה את אמונו ותלותו של הנועץ. לכן, היועץ יעשה כל מאמץ להימנע מיצירת קשרים כפולים עם הנועץ, אשר יכולים לפגוע בשיקול דעתו המקצועית של היועץ ולהגביר את סכנת ניצול הנועץ לרעה. כאשר אין אפשרות להימנע מקיום קשרים כפולים עם הנועץ, ינקוט היועץ באמצעי זהירות מקצועיים נאותים כדי לוודא ששיקול דעתו לא ייפגע ולא יחול ניצול לרעה. דוגמאות של קשרים כפולים כאלה כוללות יחסים אישיים מזדמנים ברשתות חברתיות או עסקיים קרובים או מזדמנים עם הנועץ, או הוריו, אך אינן מצטמצמות בהן.

1.3 היועץ לא ינצל את היחסים המקצועיים עם הנועץ או עם הוריו כדי לקדם את ענייניו הוא.

1.4 אסור באיסור חמור לקיים קשר מיני עם נועצים כאשר הנועץ הוא באחריות מקצועית של היועץ וזאת עד שנתיים לאחר סיום מועד הקשר וסיום הלימודים של הנועץ במוסד.

1.5 היועץ יכבד את זכות הנועץ לקבל החלטות ויעזור לו להבין את תוצאות החלטותיו.

1.6 היועץ יקבע את משך הקשר הייעוצי עפ"י צרכי התלמיד.

    1.6.1 על היועץ לתת מענה מערכתי לצורכי הילד, על כן זהות הנועץ המקיים קשר מקוון חשובה.

1.7 אם היועץ אינו מסוגל או מוכשר לעזור לנועץ לא ייכנס לתהליך טיפולי, או יפסיק אותו וידאג לטיפול חלופי הולם.

1.8 היועץ יודיע לנועץ על כל כוונה להקליט או להסריט אותו, או לתת לצד שלישי לצפות בו, ועליו לקבל את הסכמת הנועץ מראש לביצוע פעולות אלה. לגבי קטינים בהקלטה או הסרטה יש צורך בהסכמת הורים בכתב. אם מדובר במערכת יחסים קבועה בין סטודנט מונחה לנועץ יש צורך בהסכמת הורים.

1.8.1 היועץ יסב את תשומת ליבו של הנועץ, כאשר מתקיימת תקשורת מקוונת, לעובדה שהתיעוד מובנה בשיטת ההתקשרות והינו חלק בלתי נפרד ממנו.

1.9 על היועץ לנסח מסמך המפרט את חוזה ההתקשרות המקוונת: מטרות ההתקשרות, אופן וגבולות ההתקשרות ומגבלותיו.

1.9.1 על היועץ להציג את החוזה באמצעות מסמך כתוב ולהבהירו בעל פה לנועצים ולכל השותפים.

 

פרק 2 - שמירת סודיות

 

2.1 יועץ לא יפר סודיות כלפי נועץ להוציא במקרים הבאים:

א. על פי דרישת החוק.

ב. כדי למנוע סכנה מיידית לנועץ, לאדם או לבני אדם.

ג. במצבים הקשורים לחינוך והיוועצות, היועץ יגלה לעמיתיו למסגרת החינוכית את המידע הנחוץ וההכרחי בלבד. במצבים הקשורים לחינוך והיוועצות, היועץ יגלה לעמיתיו למסגרת החינוכית את המידע הנחוץ לתפקודו המיטבי של התלמיד בלבד.

ג.1 בכל מקרה היועץ לא יחשוף סיסמאות ופרטים המאפשרים גישה ישירה למאגרי המידע הקיימים במחשב שלו.

ד. כאשר היועץ הינו נתבע או נאשם במשפט אזרחי, פלילי או משמעתי הקשור לטיפול. במקרה כגון זה מותר למסור מידע המתייחס לנועץ אך ורק במהלך אותו משפט.

ה. אם ניתן כתב ויתור על סודיות מראש. במקרה כגון זה מותר לגלות את המידע אך ורק בהתאם לתנאי כתב ויתור הסודיות. אם מדובר בקטין/ה או חסר/ת ישע נדרש כתב ויתור סודיות מהוריו או מאפוטרופוס.

2.1.1 על היועץ ליצור ולהבטיח מרחב טיפולי מוגן בתקשורת המקוונת

2.2 יועץ רשאי בהוראה, בכתיבה ובהצגת חומר לציבור להשתמש בחומר קליני או בחומר הנוגע לנועץ, אך ורק אם קיבל מהנועץ כתב ויתור סודיות בהתאם לעיקרון שבסעיף משנה 2.1 ה' , או אם ננקטו צעדים נאותים להסוות את זהותו של הנועץ.

2.3 היועץ יידע את הנועץ במגבלות שמירת הסודיות במקרים בהם הסודיות חייבת להיות מופרת.

2.4 היועץ יוודא סידורים של שמירת סודיות ע"י הכפופים לו ומודרכים על ידו.

2.5 בייעוץ קבוצתי על היועץ להבהיר שהוא אינו יכול לערוב לשמירת סודיות מוחלטת.

2.6 העברת מידע בין בני משפחה תיעשה בהסכמת ולטובת התהליך הטיפולי, אלא אם כן, אי מסירת המידע מסכנת את הנועץ.

2.7 היועץ חייב לדאוג לשמירת הסודיות באחסון המידע, תיעודו, העברתו והשמדתו.

2.8 על היועץ לדאוג להסוות את זהותו של הנועץ בפרסום מידע, מחקר, אימון והכשרה.

 

 

פרק 3 - היועץ כאיש מקצוע

 

3.1 אחריות מקצועית אישית

3.1.1 היועץ מבחין בין התנהגותו כאיש מייצג את מקצוע הייעוץ החינוכי לבין התנהגותו כאדם פרטי.

3.1.2 במסגרת עבודתו כיועץ ישא באחריות לתוצאות עבודתו.

3.1.3 על היועץ לטפל בבעיות אך ורק בתחום היכולת וההכשרה המקצועית שלו.

3.1.4 על היועץ להיות מודע לאופן תפקודו ולהיות ער לאפיונים של אישיותו והשפעתם על האינטראקציה עם התלמיד על מנת למנוע גרימת נזק לתלמיד.

3.1.5 על היועץ לשתף פעולה עם יועצים עמיתים, לכבדם ולכבד את הקשר שלהם עם נועציהם. היועץ החינוכי יוועץ עם יועצים עמיתים תוך שיתוף פעולה עניני ותוך שמירה קפדנית על האינטרסים של הנועצים.

3.1.6 על היועץ להבחין בין תפקידו כיועץ חינוכי לבין תפקידיו הנוספים כגון: הוראה, ניהול, פיקוח והדרכה.

3.1.7 על היועץ להמשיך ללמוד ולהשתלם כדי להתפתח ולהקדם עם השינויים והחידושים במקצוע.

3.18   על היועץ להיות מעודכן בהשלכות החברתיות של השימוש בתקשורת מכוונת ככלי שיתופי וחברתי , כדי להיות משמעותי למצבי החיים העכשויים של התלמידים.

3.1.9 על היועץ לקחת חלק פעיל באגודת היועצים החינוכיים וארגונים המטפחים את קידום המקצוע - הייעוץ החינוכי.

3.2 אחריות חברתית

3.2.1 היועץ החינוכי מחויב לפעול לקידומו של הלומד ולהסרת מכשולים רגשיים ככל הניתן, על רקע נתונים מולדים או התפתחותיים.

3.2.2 היועץ-החינוכי יפעל לכך, שיורחבו ההזדמנויות ללמידה, אם באמצעות יצירת גישה  פשוטה למשאבים ואם בדרבון ועידוד אישי של כל לומד, לרבות ה"חלשים" וה"מקופחים", במגמה לתמוך במדיניות לשוויון הזדמנויות, תוך דאגה לשיתוף פעולה עם אנשי מערכת החינוך לענפיהם.

3.2.3 על היועץ החינוכי להיות מודע לאחריות המקצועית והמדעית לקהילה ולחברה, שבה הוא פועל וחי, ועליו להשתדל לתרום מזמנו לשם כך.

3.2.4 על היועץ החינוכי להיות ער לעוולות, המתרחשות במערכת החינוך ולפעול ללא לאות למניעתן.

3.3 יחסים עם בעלי מקצוע אחרים

3.3.1 על היועץ להכיר ולהוקיר שיטות ואנשי מקצוע נוספים בתחום הסיעוד הנפשי: עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, מטפלים משפחתיים וכו'.

3.3.2 על היועץ להיות מודע לשיטות טיפול במסורות ותרבויות שונות ולכבדן.

3.3.3 היועץ ישתף פעולה עם בעלי מקצועות אחרים מן המערכת שלו או ממערכות אחרות , באופן עניני , ותוך שמירה קפדנית על האינטרסים של הנועצים.

 

 

פרק 4 - יחסים עם עמיתים למקצוע הייעוץ

 

4.1 היועץ החינוכי מחויב בשמירה על מערכת יחסים מקצועית תקינה, חברתית, בונה ומפרה, בינו לבין עמיתיו למקצוע. עליו להרתם לשיתוף-פעולה בתחום המקצועי כל אימת שיידרש לכך.

4.2 אין היועץ החינוכי רשאי להביע דעה ביחס למיומנותו של עמית, אלא אם כן נדרש לעשות זאת על-פי דרישת הרשויות המוסמכות שמעליו, כגון: אגודת היועצים החינוכיים ו/או הממונה בחוק על העמית או בהסכמה כתובה בידי העמית עצמו, וכל זאת למטרות בירור אתי ומשמעתי בלבד.

4.3 על היועץ החינוכי לפעול בשיתוף-פעולה עם עמיתיו למניעת כל פגיעה בגופם, בכבודם ובמעמדם של עמיתים, בעלי תפקידים מקבילים, אנשי חינוך והוראה וכיו"ב ,- הנגרמים בעקבות פעולתם הרעה של תלמידים, הורים, רשויות- החינוך וגורמים אחרים במימסד ובקהילה.

 

 

פרק 5 - הכשרה

 

5.1 אפיוני המאמן

5.1.1 אימון סטודנטים: מוסדות ההכשרה יפנו סטודנטים לצפיה ו/או עבודה מעשית (סטאז') אל יועצים מאמנים שהם מוסמכים, שולטים בגוף הידע של הייעוץ החינוכי ובקוד האתי והם בעלי נסיון מקצועי מוכח. יועץ חינוכי יקבל על עצמו לאמן סטודנטים רק אם הוא עומד בדרישות הנ"ל, וייראה עצמו מודל מקצועי ואתי עבור הסטודנטים.

5.2 יחסי מאמן-סטודנט

5.2.1 מאמנים יבהירו לסטודנט את מערכת הציפיות והדרישות ממנו ואת שיטות ההערכה ומועדיה.

5.2.2 מאמנים ייראו עצמם מחוייבים להתפתחותם וצמיחתם של הסטודנטים, ויסייעו להם לביצוע עבודתם על הצד הטוב ביותר.

5.2.3 במקרה של סטודנט או מודרך הנזקק או מביע רצון לטיפול אישי החורג מתחומי   האחריות של ההדרכה, יפנה אותו המדריך/מאמן לטיפול מתאים, ויימנע מלהיכנס בעצמו לתפקיד המטפל האישי (גם אם הכשרתו מתאימה לכך).

5.2.4 מאמן לא יאפשר לסטודנטים לבצע או להתיימר לבצע שרותים מקצועיים שהינם   מעבר להכשרתו, רמת נסיונו וכישוריו. בכל מקרה של עבודה מעשית של סטודנט במסגרת הכשרתו, המאמן אחראי ל מניעת נזק לנועצים.

5.2.5 מאמנים יציינו תרומה ייחודית של סטודנטים במסגרת פעילותם.

5.3 סודיות

מאמנים לא יגלו מידע או חומר חסוי של סטודנט או מודרך, אלא במקרים הבאים: 

א. על-פי דרישת חוק.

ב. כדי למנוע סכנה מיידית וברורה לאדם או לבני-אדם.

ג. כאשר המדריך או המאמן הנו נתבע או נאשם במשפט פלילי, אזרחי או משמעתי הקשור לעבודתו עם אדם זה (במקרה כגון זה מותר לגלות את המידע אך ורק במהלך אותו משפט).

ד. במצבים הקשורים להכשרה, בהם ישנו מספר רב של מחנכים ומורים, ובלבד שהמאמן יגלה את המידע לעמיתים מקצועיים השותפים באחריות על אימונו של הסטודנט.

ה. אם ניתן כתב ויתור סודיות מראש, אזי ניתן לגלות את המידע אך ורק לפי תנאי ויתור הסודיות.

5.4 קשרים כפולים

מאמנים יעשו כל שביכולתם כדי להימנע מקיום קשרים כפולים עם סטודנטים, על-מנת למנוע פגיעה אפשרית בתהליך האימון. בהעדר אפשרות להימנע מקשרים כפולים, ינקוט המאמן באמצעי הזהירות הדרושים כדי לוודא שאימון הסטודנט וצרכיו לא ייפגעו.

5.5 ניצול לרעה מתוך מודעות למעמדו רב-ההשפעה על הסטודנטים, יימנע המדריך/המאמן מלנצל לרעה את אמונם ותלותם של אנשים אלה בו. בין תחומי הניצול לרעה נמנים התחום הרגשי, התחום החומרי והתחום המיני. המאמן לא ינצל את סיטואצית ההדרכה לסיפוק צרכיו האישיים, אף לא באחד מן התחומים הנ"ל או בכל דרך אחרת. למאמן אסור בהחלט לקיים קשרים מיניים עם סטודנט הנמצא בהכשרתו.

5.6 השעייה מהכשרה מכשירי יועצים ומאמנים יעשו ככל שביכלתם כדי לוודא שהמכשירים עצמם לייעוץ תחת אחריותם אכן מסוגלים להפוך ליועצים יעילים מבחינת כישוריהם האקדמיים ואישיותם. במקרה שיש ספקות משמעותיים לגבי התאמתו של סטודנט למקצוע הייעוץ החינוכי, יעשו המכשירים אותו ככל שניתן במסגרת סמכויותיהם כדי לשקול מחדש את המשך הכשרתו, הסמכתו או העסקתו כיועץ. מאמן שיש לו ספיקות כאלה לגבי הסטודנט שאותו הוא מאמן, ידווח על כך למוסד ההכשרה אשר היפנה אליו את אותו סטודנט.

 

 

פרק 6 - הדרכה

 

6.1  איפיוני המדריך יועץ ישמש כמדריך אך ורק בתחומים בהם הוכשר והוסמך להדריך. יועצים העוסקים בשרותי הדרכה מכל סוג שהוא, חייבים להיות מומחים ומוסמכים בתחומי הידע, בטכניקות ובשיטות ההדרכה שבאחריותם.

6.2 יחסי מדריך - מודרך

6.2.1 המדריך יבהיר עם המודרך את מערכת הציפיות מתהליך הדרכה.

6.2.2 באם קיימת הערכה, יבהירו את שיטות ההערכה ומועדיה.

6.2.3 המדריך יראה עצמו מחוייב להתפתחותו ולצמיחתו של המודרך, ויסייע לו לבצע עבודתו על הצד הטוב ביותר.

6.2.4 במקרה של מודרך הנזקק או המביע רצון לטיפול אישי החורג מתחומי האחריות של ההדרכה, יפנה אותו המדריך לטיפול מתאים, ויימנע מלהיכנס בעצמו לתפקיד המטפל האישי (גם אם הכשרתו מתאימה לכך).

6.2.5 מדריך לא יאפשר למודרך לבצע או להתיימר לבצע שרותים מקצועיים שהינם מעבר להכשרתו, רמת נסיונו וכישוריו. המדריך אחראי למניעת נזק לנועצים של המודרך שלגביהם המודרך מקבל הדרכה.

6.2.6 מדריכים יציינו תרומה ייחודית של מודרכים במסגרת פעילותם.

6.3 סודיות מדריך לא יגלה חומר חסוי של מודרך, אלא במקרים הבאים:

6.3.1 על-פי דרישת חוק.

6.3.2 כדי למנוע סכנה מיידית וברורה לאדם או לבני-אדם.

6.3.3 כאשר המדריך הינו נתבע במשפט פלילי, אזרחי או משמעתי הקשור לעבודתו עם המודרך. (במקרה כזה מותר לגבות את המידע אך ורק במהלך אותו משפט).

6.3.4 במצבים הקשורים להדרכה, בהם ישנו מספר רב של מדריכים, ובלבד שהמאמן יגלה את המידע לעמיתים מקצועיים השותפים באחריות על הדרכתו של המודרך.

6.3.5 אם ניתן כתב ויתור סודיות מראש, אזי ניתן לגלות את המידע אך ורק לפי תנאי כתב ויתור הסודיות.

6.4 קשרים כפולים המדריך יעשה כל שביכלתו כדי להימנע מקיום קשרים כפולים עם המודרך. זאת על-מנת למנוע אפשרות של שיקולים זרים בתוך תהליך ההדרכה הן מצד המדריך והן מצד המודרך. דוגמאות לקשרים כפולים כוללות יחסים אישיים, מקצועיים או עסקיים קרובים בין המדריך למודרך, אך אינן מצטמצמות בהם. בהעדר אפשרות להמנע מקיום קשרים כפולים, ינקוט המדריך באמצעי הזהירות הנאותים כדי לוודא ששיקול דעתו וצרכי המודרך לא ייפגעו.

6.5 ניצול לרעה מתוך מודעות למעמדו רב-ההשפעה של המודרך, יימנע המדריך מלנצל לרעה את אמונו ותלותו של המודרך בו. בין תחומי הניצול לרעה נמנים התחום הרגשי, התחום החומרי והתחום המיני. המדריך לא ינצל את סיטואציית ההדרכה לסיפוק צרכיו האישיים, אף לא באחד מן התחומים הללו או בכל דרך אחרת. למדריך אסור בהחלט לקיים קשר מיני עם מודרך לאורך כל תקופת ההדרכה.

6.6 השעיה מהדרכה המדריך יעשה כל שביכלתו לוודא שהמודרך אכן מסוגל לשמש כיועץ חינוכי מבחינת כישוריו ואישיותו. במקרה שיש למדריך ספיקות רציניים ביותר באשר לכך, ישתף את הגורמים המוסמכים כדי לשקול מחדש את המשך העסקתו כיועץ.

 

 

פרק 7 - יחסים עם מעסיקים

 

7.1 יועץ חינוכי העובד בארגון/מוסד כלשהו יהיה מודע למדיניות, העקרונות הכלליים והתפישות הארגוניות של אותו מוסד. היועץ ישאף באופן מתמיד ויעשה כמיטב יכולתו, כדי לתרום למימוש מטרות הארגון ולשיפור האקלים הארגוני באופן שיקדם את רווחת הנועצים.

7.2 על היועץ החינוכי להביא לידיעת המעסיק ולידיעת הגורמים השונים במערכת שבה הוא עובד או הקשורים אליה את הקוד האתי של היועצים החינוכיים. עליו להביא למודעות הגורמים הנ"ל את המחוייבות שלו לצווים של הקוד האתי, ולדאוג כמיטב יכלתו לקיום תשתית, תנאים ואקלים המאפשרים את קיומם.

7.3 ליועץ החינוכי מחוייבות לספק למעסיקיו וללקוחותיו שירות מקצועי על-פי הסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר האפשריים.

7.4 על היועץ החינוכי להקפיד על שימוש יעיל, מורשה, הוגן וחסר פניות במשאבי הארגון העומדים לרשותו, או במשאבים ממסדיים קהילתיים וציבוריים שאליהם הוא קשור.

7.5 היועץ יעגן את עבודתו ויקבע תכניות עבודה על-פי יעדים מוגדרים, בהתאם להגדרת תפקידו ולצרכי המערכת. היועץ יביא לידיעת הגורמים השונים במערכת את תחומי אחריותו, יעדיו ותכניותיו, וישאף לעבוד עימם בשיתוף פעולה למימושם.

7.6 היועץ החינוכי יהיה פתוח לקבלת משוב מקצועי על עבודתו באופן שוטף.

 

 

פרק 8 - מחקר ופרסום

 

8.1 על היועץ החינוכי לדאוג לכך, שעבודתו המחקרית תהיה מכוונת לרווחת הנבדקים תוך מניעת שימוש לרעה בעבודתו זו.

8.2 היועץ החינוכי המבצע מחקר ידאג לאכסן את המידע המצוי בידיו באופן שיגן על אלמוניות הנבדקים.

8.3 אם היועץ החינוכי נדרש, - על-פי הנהלת מוסד מפקח או גוף מעסיק, - לביצוע דו"ח מחקר, - ישמיט כל פרט מזהה, אלא-אם-כן ניתנה הסכמה מפורשת מצד הנועץ.

8.4 לבעלי תפקידים, שאינם יועצים-חינוכיים, לא תתאפשר גישה למאגר מידע, אלא-אם-כן ניתנה על- ידם התחייבות מוקדמת כתובה לשמירה על סודיות.

8.5 יועצים חינוכיים לא יחשפו בכתביהם, הרצאותיהם, או באמצעי תקשורת אחרים מידע חסוי, שהשיגו במהלך עבודתם ואשר יש בו כדי זיהוי של אישיות, מוסד, ארגון, סביבה וכיו"ב - אלא אם כן נתנה האישיות ו/או המוסד את הסכמתם בכתב לכך.

8.6 היועץ החינוכי, המבקש את השתתפותו של נבדק במחקרו, חייב ליידע אותו לגבי כל היבטי המחקר, אשר עשויים להשפיע על נכונותו ליטול חלק במחקר.

8.7 היועץ החינוכי החוקר יתן דעתו להסכמה מסוייגת במקרים הבאים ובדומיהם:

א. כאשר המשתתף הינו גם מטופל, המקבל שירותים קליניים.

ב. כאשר המשתתף הינו קטין או חסר ישע.

8.8 בעלות על מחקר ופרסום:

8.8.1 על היועץ החינוכי לקחת אחריות וקרדיט רק על עבודה שהוא ביצע או שתרם לביצועה.

8.8.2 במקרה של פרסום מדעי אשר בסיסו לקוח מעבודה של שותף למחקר, יהיה המחקר קרוי על שמו של בעל העבודה המקורית, אלא אם כן ויתר על כך מראש.

8.8.3 יועץ המשתמש בעבודת מחקר, בממצאים, או בתכניות עבודה של אחרים יציין את מקורם.

8.9 במקרה של פרסום המבוסס על מסמכים חסויים יש לקבל הרשאה מפורשת לשימוש במידע החסוי מהעורכים או מהרשויות המוסמכות לכך.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/04/2017