שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
יישום חוק חינוך מיוחד
עדכון והנחיות למנהלים ולפסיכולוגים בשפ"ח
 

  להורדת הקובץ לחץ כאן

 

חוק חינוך מיוחד והנהלים ליישומו מזמנים שותפות בין גורמים מקצועיים מתחומי החינוך המיוחד, החינוך הרגיל, הפסיכולוגיה, הרפואה, מקצועות הבריאות והרשויות המקומיות. התנאים להצלחת שותפויות אלה,  טמונים בחזון משותף, בהסכמה על המטרות והיעדים, בליבון ההליכים ובדיקת יעילותם  ובתיאום הדדי של דרכי הפעולה עם כל אחד מהגורמים המעורבים בדבר.

מקומם של הפסיכולוגים החינוכיים בהליכים מתוקף החוק ומעורבותם בתהליכי קבלת החלטות לגבי תלמידים הנו מרכזי. השותפות במעבר של תלמידים מהחינוך הרגיל לחינוך המיוחד, כאשר הם זקוקים לכך, מעלה צורך בבירור מתמיד ומתמשך ויישוב תפיסותינו וחובותינו המקצועיות עם  פעולותינו ונוהלי העבודה.

התפיסות המקצועיות כוללות שאלות הנוגעות לחינוך מיוחד מול שילוב, מיצוי התמיכות בחינוך הרגיל, ובעיקר, ייצוג מקצועי הולם של צרכי הילד וההורים בנפרד מצרכי המערכת החינוכית. בנקודה זו עולה שאלת ההערכה הפסיכולוגית כתנאי-סף לכניסה לחינוך המיוחד ולתכנית שילוב.

נוהלי העבודה ודרכי הפעולה של הפסיכולוגים החינוכיים מושתתים על מערך של חוקים, חוזרי מנכ"ל והנחיות מקצועיות הנקבעים על-ידי אגף פסיכולוגיה בשפ"י.

מעת לעת מתעדכנת המדיניות ליישום חוק חינוך מיוחד ונקבעים נוהלים חדשים, המשליכים גם על עבודת השפ"חים. לפיכך, אנו מפרסמים כאן את הנחיותינו לעבודת הפסיכולוגים בהקשר לשני נושאים שחלו בהם שינויים: מסמכים קבילים להשמה בגיל הרך (3-5) ויישום החוק על תלמידי החטיבות העליונות והתיכונים. נוהלים אלה מחייבים את כל ציבור הפסיכולוגים העובדים בשפ"ח.

במידה ועולה התלבטות והתדיינות בין השפ"ח לבעלי הענין האחרים לגבי בצוע עבודה או תפקידו של השפ"ח, יש לפנות לפסיכולוג המחוזי או לנציג פורום חינוך מיוחד ארצי במחוז לצורך קבלת הבהרות.

 

 

הערכה פסיכולוגית כתנאי-סף לכניסה לגן לחינוך מיוחד בגיל 3-5

בחודשים האחרונים נבחנה במשרד המדיניות בנוגע למסמכים הקבילים להשמה של תלמידים בגיל הרך (3-5) בגנים לחינוך מיוחד. נייר העמדה שהתגבש במטה שפ"י ביחד עם פורום ח"מ הארצי נשלח להנהלת האגף לחינוך מיוחד.

ההנחיות לעבודת השירותים הפסיכולוגיים חינוכיים שלהלן מבוססות על התקנות והנהלים הבאים:

 • חוזר מנכ"ל סל השירותים הפסיכולוגיים חינוכיים (ס"ג/7 (א), מרץ 2003 , לפיו מוקצים בפועל שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מטעם שפ"י מגיל 5 שנים, כלומר, משעה שהתלמיד לומד בפועל בגן חובה בחינוך הרגיל. 
 • סעיף 9 א' בחוק - המסמיך את ועדת ההשמה לצוות על כל אדם להמציא לה כל מסמך שברשותו וכן חוות דעת רפואיות או פסיכולוגיות או להפנות את הילד לבדיקות נוספות, לפי הצורך, כדרוש לה לצורך החלטתה.
 • סעיף 19 א'-ג' בחוק – הקובע כי לכל תלמיד בחינוך המיוחד תיקבע תכנית לימודים אישית בהתאם לרמת תפקודו ויתקיים מעקב אחר התקדמותו. (לצורך זה כל ילד עובר הערכה תפקודית רב-תחומית תקופתית על ידי הצוות המטפל במוסד החינוכי).
 • זכויותיהם של ילדים לשרותי התפתחות הילד וסל השרותים ההתפתחותיים, בהתאם לסעיף 20 בתוספת השניה ל"חוק הבריאות הממלכתי" וחוזרי מנכ"ל משרד הבריאות מס' 2002/42 מיום 21.8.02 ו- 2003/46 מיום 11.6.03.
 • זכות ההורים לבחור על פי העדפתם את הגורם המקצועי שיטפל בילדם.

 

 • כאשר יש בידי הועדה מסמכי אבחנה רפואיים ופארא-רפואיים ייתכנו מצבים בהם הערכה פסיכולוגית אינה הכרחית לצורך קבלת ההחלטה על זכאות לשרותי חינוך מיוחד. עם זאת, תרומתה של ההערכה הפסיכולוגית יכולה להיות מרכזית לשיקולי השיבוץ החינוכי ('סוג הכתה') והיא חיונית במיוחד לתכנית ההתערבות החינוכית-טיפולית האישית. הווה אומר, ההערכה הפסיכולוגית משמעותית לתהליכים "פוסט-ועדה" - לצורך החלטה על המענים החינוכיים והפסיכולוגיים, לאחר שכבר ניתנה הזכאות.

 • מודל העבודה בהשמה לחינוך המיוחד בגיל הרך:

  • לצורך קביעת זכאות ראשונה לחינוך המיוחד בגיל 3-5 שנים , צריך שתהיה בידי וועדת ההשמה חוות דעת מקצועית המתעדת את הקשיים והצרכים של הילד ותיאור התפקוד ביחס למצופה לגיל, במסמך קביל של גורם מוסמך רפואי, פארא-רפואי ו/או פסיכולוגי (בהלימה לנספח 2 בחוזר מנכ"ל ס"ו/8 ב').

   בהתאם לחוק, במעמד ועדת ההשמה, הועדה רשאית לקבל החלטה להפנות את הילד לבירור אבחוני נוסף, במידה ועולה צורך בקבלת מידע מקצועי נוסף הנחוץ לקבלת החלטה מסכמת.

  • במקרים בהם החליטה ועדת ההשמה על זכאות לחינוך מיוחד, על סמך אבחנה רפואית ופארא-רפואית וללא  חוות דעת פסיכולוגית,  ישקול פסיכולוג הגן במהלך לימודיו של הילד בגן חנ"מ את הצורך בביצוע הערכה פסיכולוגית:
   א.  במידה ולא יעלה צורך או שאין שינוי בנסיבות, לא תתבצע הערכה  פסיכולוגית.
   ב.במקרים בהם התלמיד לא יראה התקדמות מספקת ועולה צורך בהערכה פסיכולוגית של צרכיו ההתפתחותיים,  הפסיכולוג יבצע הערכה פסיכולוגית מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מסוף חודש אפריל במהלך שנת הלימודים בגן –  מועד שיאפשר הגשה, במידת הצורך, לדיון חוזר בועדת השמה . (**)

  • בועדת השמה במעבר מהגן לכתה א' בחינוך המיוחד הכרחית שתהיה הערכה פסיכולוגית הכוללת אבחון. ההערכה הפסיכולוגית תתבצע ע"י הפסיכולוג בהתאם למתווה במסמך הסטנדרטים (עמ' 22-23).

 

יישום פרק השילוב בחטיבות העליונות בבתיה"ס הרגילים

בחודש יולי 2008 פרסם האגף לחינוך מיוחד מסמך המפרט את תכנית התמיכה בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחטיבות העליונות. מהלך זה בא להשלים את יישום חוק חינוך מיוחד לגבי התלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך העל-יסודי הרגיל.

כידוע, תקני הפסיכולוגים מוקצים על-ידי משרד החינוך לגילאי 5-15 בלבד. ללא הקצאה מעבר לכך, אנחנו מנועים, לצערנו, מהשתתפות בתכנית השילוב או בועדות השילוב לקראת המעבר לחטיבות העליונות או לתיכונים.

 1. לגבי תלמידים הלומדים בכתות לח"מ, שעל-פי החלטת הצוות הבין-מקצועי יכולים לעבור למסגרת החינוכית הרגילה, ועדת השילוב בסוף כתה ח' (בבי"ס 8 שנתי) או ט' תסתמך על ההערכה הפסיכולוגית האחרונה שנערכה לתלמיד בהשמה לחינוך המיוחד, בתוספת סיכום הדיון והמלצות הצוות הרב-מקצועי שנערכו בהשתתפות הפסיכולוג.

 2. לגבי תלמידים הלומדים בכתות הרגילות אשר נכללו בתכנית השילוב במהלך לימודיהם בחטיבת הביניים או בכתות ו'-ח' בבי"ס 8 שנתי או תלמידים שלא נכללו בין הזכאים לשרותי ח"מ עד לסיום לימודיהם בחט"ב או בכתה ח', המוגשים לראשונה לועדת שילוב המוסדית,  לא תיעשה הערכה פסיכולוגית ע"י השפ"ח. יש לזכור כי הורה רשאי לפנות ביוזמתו להערכה מקצועית של גורם מוסמך שאבחנתו קבילה בוועדות על-פי-חוק.

 3. עקב סוגית התקינה, לא יישב פסיכולוג כחבר בועדת השילוב המוסדית המקנה זכאות לשעות שילוב בחטיבה העליונה או בתיכון.

 

מסלול  07:  בהתאם למצוין במסמך שהוזכר לעיל, אין בשלב זה שינויים נוהליים  לגבי המסלול.

 

 נוהלים אלה מחייבים את כל ציבור הפסיכולוגים העובדים בשפ"ח.

 

 

ניצה ענבי                                                        חוה פרידמן 
                               

יו"ר פורום החינוך המיוחד הארצי                   פסיכולוגית ראשית           

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/01/2013