education - חינוך תנאי שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
חוזר לבעלויות תשע"ב/14- הקצאה חליפית למענקים בשנת הלימודים תשע"ב
 

ירושלים,כ"ד באב תשע"ב

12/08/2012

סימוכין: 01132584

 

לכבוד: הבעלויות על מוסדות חינוך

 

 

הנדון: הקצאה חליפית למענקים בשנת הלימודים תשע"ב

 

בתאריך 14.8.2011 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות, לבין ארגון המורים העל-יסודיים, אשר קיבל את אישור הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר (להלן: 'ההסכם').

 

ההסכם כולל הוראות בנושא יישום רפורמת עוז לתמורה בחטיבות העליונות  וכן הוראות הנוגעות  לכלל עובדי ההוראה בחטיבות העליונות.

 

מטרת חוזר זה לפרסם הוראות בדבר הקצאה חליפית למענקים בשנת הלימודים תשע"ב, לעובדי הוראה אשר הועסקו בשנת הלימודים תשע"ב בבעלויות על החינוך העל יסודי, בחטיבות העליונות ( בהתאם להוראות סעיף 37 להסכם).

 

 

 1. תחולה

  הוראות  חוזר זה יחולו על כל העובדים המדורגים בדירוג עובדי הוראה בחטיבה העליונה, המועסקים על-ידי הבעלויות על החינוך העל יסודי המפוקחות על-ידי משרד החינוך (להלן: "עובדי הוראה").

 2. הקצאה חליפית למענקים בשנת הלימודים תשע"ב

  א.

  עובד הוראה אשר הועסק בשנת הלימודים תשע"ב בחטיבה העליונה, יהיה זכאי למענק חד פעמי בגובה של 2,000 ₪ למשרה מלאה.

  עובד הוראה אשר הועסק בשנת הלימודים תשע"ב, במשרה חלקית ו/או רק בחלק משנת הלימודים תשע"ב, לרבות מורה אשר שהה בחל"ת או בשבתון בחלק משנת הלימודים ולמעט מורה בחופשת לידה, לעניין תקופת חופשת הלידה על-פי חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 ( לא כולל חופשה ללא תשלום או היעדרות שדינה כדין חופשה ללא תשלום, שהיא לאחר תום חופשת הלידה כמשמעותה בחוק האמור), יהיה זכאי לחלק היחסי של הסכום האמור בהתאם לחלקיות משרתו ו/או לחלק היחסי של התקופה בה הועסק מתוך שנת הלימודים ( 9/2011 עד 6/2012).
  המענק יינתן לפי חלקיות העסקת עובד ההוראה בחטיבה העליונה בלבד.

  הסדר זה חל על החטיבות העליונות כולן ללא קשר להצטרפות ל"עוז לתמורה".

  ב. המענק האמור בסעיף זה לא ייכלל בבסיס לחישוב ערך שעה, פיצויי פיטורים או תוספות אחוזיות ולא יבוצעו בגינו הפרשות לקרן השתלמות.

  ג. בגין המענק האמור בסעיף זה יבוצעו הפרשות לקופת גמל לקצבה בשיעורים
  של 5%-הפרשת מעסיק לתגמולים ו-5% ניכוי ממשכורת המורה לתגמולים.

 3. יש לשלם מענק זה במשכורת חודש אוגוסט 2012.

 4. שיפוי משרד החינוך עבור מענק זה יועבר לבעלויות בשכר לימוד של חודש 8/2012, אשר ישולם בראשית חודש 9/2012.

 5. לשאלות בנוגע לחוזר זה, ניתן לפנות ליחידה לתנאי שירות עובדי הוראה בטלפונים: 
  02-5604828/4757.

 

 

 

בכבוד רב,

מנחם כהן

סמנכ"ל

ומנהל מינהל כא"ב, תיאום ובקרה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss