education - חינוך תנאי שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
חוזר לבעלויות תשע"ב/5 - תשלום תוספת מעונות  לעובדי הוראה
 

ירושלים, כ"ג באלול תשע"א

22/09/2011

סימוכין: 01129228

 

לכבוד: הבעלויות על מוסדות החינוך

 

בתאריך 12.1.2011 נחתם הסכם קיבוצי (מסגרת) בין המעסיקים בשירות הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן: "הסכם המסגרת").

 

בתאריך 14.8.2011 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות, לבין ארגון המורים העל-יסודיים, אשר קיבל את אישור הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר.

ההסכם הקיבוצי האמור כולל גם הוראות בעניין החלה של תנאי שכר כלליים אשר נקבעו בהסכם המסגרת, ובכלל זה תוספת מעונות.

 

(יוער כי לגבי עובדי הוראה בשירות המדינה, בהתאם להסכמות הקיימות בעניין יישום הסכמי המסגרת החלים במגזר הציבורי, הושגה הסכמה עקרונית על תשלום תוספת מעונות. הסכמה זו תעוגן בהסכם קיבוצי).

 

מטרת חוזר זה לפרסם הוראות בדבר תשלום תוספת מעונות לעובדי הוראה המועסקים על ידי הבעלויות על החינוך העל יסודי המפוקחות על-ידי משרד החינוך. 
                                 

1. תחולה

(א)   הוראות  חוזר זה יחולו על כל העובדות המדורגות בדירוג עובדי הוראה,  המועסקות על-ידי הבעלויות על החינוך העל יסודי  אשר אמהות לילד או לילדים שטרם מלאו לו או להם 5 שנים. (להלן: "עובדות הוראה").

(ב)   דין אלמן או גרוש שילד או ילדים בחזקתו כדין עובדת, בכפוף לאמור בסעיף 1(א) לעיל.

2. תשלום תוספת מעונות

(א)   החל מיום 1.9.2011 ישולם החזר הוצאות בעד החזקת ילד במעון (להלן: "תוספת מעונות") כדלקמן:

(1) תוספת המעונות תשולם בגין השתתפות חלקית בהוצאות אחזקת ילד במעון או בהשגחה אחרת, בהתאם לתנאי הזכאות שלהלן.

(2) תוספת המעונות תשולם לעובדת הוראה שהינה אם לילד, כמפורט בסעיף 1 לעיל, והיא לא תידרש להמציא למעסיק קבלות (מטעמי נוחות).

(3) סכום תוספת המעונות עבור עד שני ילדים עד גיל 5 הוא כדלקמן:

1.      בעד ילד אחד / ילד ראשון – 300 ₪ לחודש.

2.      בעד ילד שני – 200 ₪ לחודש.

(ב)   הסכום האמור לעיל הינו לעובדת הוראה המועסקת במשרה מלאה, לגבי עובדת המועסקת במשרה חלקית הסכום יחושב בהתאם לחלקיות המשרה.

(ג)    כאמור, תוספת מעונות תשולם בו זמנית בגין עד שני ילדים. למען הסר ספק, לא תשולם כל תוספת בגין ילדים נוספים של אותה אם - שטרם מלאו להם 5 שנים.

(ד)   תוספת מעונות תעודכן אחת לשנה, בחודש ינואר, על פי המפורט בהסכמים והסכומים המעודכנים יפורסמו בהמשך.

(ה)   תוספת מעונות תשולם רק בגין תקופה בעדה העובדת זכאית למשכורת מהמעסיק ובמימונו. כך, למשל, תוספות מעונות לא תשולם בעד תקופה אשר בגינה העובדת זכאית לדמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, כפי שהוא מעת לעת, או לגבי תקופות בהן היא שוהה בחופשה ללא תשלום.

(ו)      תוספת מעונות מהווה רכיב של החזר הוצאות ועל כן היא אינה מהווה שכר לכל דבר ועניין אך יופרשו בעדה הפרשות בהתאם לנהוג אצל המעסיק לגבי רכיב החזר הוצאות. 

(ז) תוספת המעונות מהווה "זכות בקשר להורות", לפי סעיף 4(ב) לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988, כנוסחו מעת לעת, ויחולו לגביה הוראות סעיף 4(א) לחוק האמור.

  3. החלפה/ביטול הסדר מעונות אחר

(א)   תוספת המעונות לפי חוזר זה מחליפה ומבטלת, החל ממשכורת חודש ספטמבר 2011, כל הסדר אחר בענין זה לגבי ילד שטרם מלאו לו 5 שנים, יהא כינויו של ההסדר אשר יהא, בין אם עניינו החזר הוצאות ישיר או מתן הטבה אחרת, במישרין או בעקיפין, לרבות מימון, סבסוד או מתן הנחה בעלות החזקת ילד במעון או בהשגחה אחרת.

(ב)   האמור בסעיף 3 (א) הנ"ל לא יחול במקרה בו קיים הסדר כללי (ברמת הדירוג, המעסיק, מקום העבודה או איזור העבודה) אשר בו מתקיימים כל אלה:

(ג)    לפי ההסדר הכללי משולמת הטבה אחרת בגין השתתפות בהוצאות אחזקת ילד במעון או בהשגחה אחרת.

(ד)   סכום ההטבה האחרת עולה על 300 ₪ בחודש בעד ילד אחד /ילד ראשון וכן הוא עולה על 500 ₪ בחודש בעד שני ילדים או יותר (שתי הדרישות הן במצטבר).

(ה)   במקרה כאמור ימשיך לחול ההסדר הכללי, בהתאם להוראותיו ולכללי הזכאות בעניינו. מובהר כי בחינת התקיימות התנאים לא תיעשה ברמת הפרטנית של עובד אלא ברמה הכללית, כאמור לעיל.

(ו)      למען הסר ספק, לגבי מעסיקים הכפופים להוראות סעיף 29 חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, האמור בסעיף זה הינו בכפוף להוראות סעיף 29.

 

4. ביצוע תשלומים

יש לבצע את התשלומים הנובעים מחוזר זה במשכורת חודש ספטמבר 2011.
 
לשאלות בנוגע לחוזר זה, ניתן לפנות ליחידה לתנאי שירות עובדי הוראה
בטלפונים:

 02-5604828/4757.

 

בכבוד רב,

מנחם כהן

סמנכ"ל ומנהל מינהל כא"ב, תיאום ובקרה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss