education - חינוך תנאי שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
חוזר לבעלויות תשע"ה/1
משרת אם למורה אב
 

16.03.2015

 

הזכות ההורית לקיצור שבוע עבודה נקבעה בהסכמי עבודה למורות אמהות. בתאריך 27.2.2013, ניתן פסק דין ע"י בית הדין הארצי לעבודה (שלמה לוי ואחרים), לעניין מהותה של הזכות למשרת אם לעובד הוראה אב.

 

ע"פ הודעת המדינה, כפי שבאה לידי ביטוי בפסק הדין, המדינה הסכימה להכיר בזכאותו של עובד הוראה אב לילדים (עד גיל 14) למימוש משרת אם באמצעות קיצור שבוע עבודה בלבד בכפוף לכך שהתמלאו התנאים הנדרשים לכך (ואשר יפורטו להלן).

 

יובהר, כי הזכאות למימוש כספי במסגרת הזכות למשרת אם מוקנית לעובדות הוראה אימהות בלבד, בכפוף לכללים ולהוראות בענין זה.

 

לפיכך, עובד הוראה אב יהא זכאי לקיצור בעין (בפועל) של שעות עבודתו בלבד ולא לתוספת כספית.

 


התנאים הנדרשים למימוש הזכות לקיצור שבוע עבודה של עובד הוראה אב הם:


1. בת הזוג של עובד ההוראה עובדת כשכירה או כעצמאית.


2. היקף משרתה/ עבודתה של בת הזוג הוא לפחות 80%.


3. בת הזוג אינה מקבלת את ההטבה לקיצור יום עבודה מהמעסיק שלה או כעצמאית.


4. לעובד (האב) המבקש את הזכאות יש ילדים שהינם מתחת לגיל 14.


5. העובד (האב) המבקש את הזכאות מועסק בהיקף מינימלי כמפורט להלן:

 

א. אם עובד ההוראה מועסק עפ"י הסכמי טרום הרפורמה או מועסק על פי הסכם אופק חדש כגנן: מורה אב יהיה רשאי לקצר מהיקף משרתו הקבוע, שיעור של עד 10% בש"ש, כך שהיקף המשרה המקוצר (העבודה בפועל) לא יפחת מ-79%. היה ומנהל בית הספר לא יוכל לקבוע למורה משרה הכוללת חלקי שעות (שעות שאינן מספר שלם), המורה יהיה זכאי להפחתה של שעות שלמות מהיקף משרתו ולא מעבר לכך. וראה הבהרה בסעיף 7 א' להלן.
ב. אם עובד ההוראה מועסק על-פי הסכם אופק חדש (שלא כגנן)-בהיקף מינימאלי של 79% , ישובץ לפי מבנה שבוע עבודה של מורות אימהות ללא הפחתה בשכרו , ובלבד שהיקף עבודתו בפועל לא יפחת מ- 79%.
ג. אם עובד ההוראה מועסק עפ"י הסכם עוז לתמורה -בהיקף העולה על 79%, ישובץ לפי מבנה שבוע עבודה הכולל הפחתה של שעה פרונטאלית אחת (וכן נגזרותיה בשעות תומכות הוראה ו/ או שעות פרטניות), הכל בהתאם לטבלאות מבנה שבוע העבודה המופיעות בהסכם עוז לתמורה מיום 14.8.2011 בנספח ג' (או בנספח ב', ככל שגילו 50 ומעלה) ובלבד שהיקף עבודתו בפועל לא יפחת מ-79%. וראה הבהרה בסעיף 7 ב' להלן.


מצ"ב טבלאות מבנה שבוע עבודה על-פי רפורמת עוז ועל-פי רפורמת אופק חדש:
http://meyda.education.gov.il/files/sherut/nc.pdf
 http://meyda.education.gov.il/files/sherut/nb.pdf
/EducationCMS/Units/Ofek/MivneShavuaAvoda/

על עובד ההוראה אב להגיש בקשה מדי שנה למעסיק, הואיל והזכות ניתנת לו בכפיפות לתנאים שעשויים להשתנות מעת לעת.

 

6. מאחר שהזכות העומדת למורה אב הינה הזכות לקיצור שבוע עבודה בעין בלבד, הרי שהיקף משרתו המקסימלי של מורה אב, כולל מימוש הזכות ההורית לקיצור יום העבודה, לא יעלה על 100% משרה. זאת, בכפוף להבהרה בסעיף 7 (א).

 

7. הבהרות-

א) דוגמה לקיצור שבוע עבודה לעובד הוראה המועסק עפ"י הסכמי טרום הרפורמה-
עובד הוראה שעבד ערב זכאותו למשרת אב בהיקף של - 24 ש"ש פרונטאלי שהן 100% משרה.
אופן מימוש זכאותו למשרת אב יהיה ע"י הפחתת 2 ש"ש משעות עבודתו, כלומר עובד ההוראה יעבוד 22 ש"ש, והיקף משרתו (כולל משרת האב) יהיה 100%.
ב) דוגמה לקיצור שבוע עבודה בעוז לתמורה-
עובד הוראה שעבד ערב זכאותו למשרת אב בהיקף של:
24 פרונטאלי+ 6 פרטני +10 תומכות הוראה, סה"כ 40 ש"ש שהן 100% משרה.
אופן מימוש זכאותו למשרת אב יהיה כך:
עובד ההוראה יעבוד לפי טבלת שבוע העבודה הכוללת הפחתה של שעה פרונטאלית אחת, כלומר: 23 פרונטאלי + 6 פרטני + 9.5 תומכות, סה"כ 38.5 ש"ש והיקף משרתו (כולל משרת האב) יהיה 100%.

 

8. עובד הוראה שהיקף משרתו הינו 79%, אינו רשאי לבקש קיצור שבוע עבודה הואיל והקיצור יגרום לכך שיהיה בהיקף משרה נמוך מהמינימום הנדרש למימוש הזכות.

 


9. עובד הוראה העובד בפועל 100% משרה ואינו רוצה לקצר, לא יקבל תוספת כספית.

 

לשאלות בנוגע לחוזר זה, ניתן לפנות ליחידה לתנאי שירות עובדי הוראה
בטלפונים: 02-5604820/757.

 

בברכה,
סוניה פרץ
מנהלת אגף בכיר כוח-אדם בהוראה

 


 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/11/2015  

עדכוני rss